Artikel [7:1b]

[…]
Dit artikel is met ingang van […] ingevoerd bij wet van […] Stb. […] (wetsvoorstel 33 727)

[Eindtekst]

Voorstel van wet

Het bestuursorgaan bevordert een goede communicatie met de indiener van het bezwaarschrift.

Memorie van toelichting

Onderdeel B (artikel 7:1b Awb)

Artikel 7:1b Awb werkt de algemene communicatiebepaling van artikel 2:4a Awb uit. Het betreft derhalve een inspanningsverplichting om, nadat het besluit genomen is en er bezwaar is gemaakt, goede communicatie te bevorderen met de indiener van het bezwaarschrift. Doel van deze communicatie is het voorkomen van voortzetting van de bezwaarschrif-tenprocedure door in contact met de indiener van het bezwaar, de redenen voor het bezwaar weg te nemen of de achtergronden van het besluit (nogmaals) toe te lichten. Het bezwaar kan vervolgens voorkomen worden door toepassing van mediation, maar ook andere wijzen van geschilbeslechting kunnen aan bod komen.

[33 727, nr. 3, p. 15]

Share This