Menu

Open alles | Sluit alles

Pels Rijcken volgt de Awb op de voet. Vanaf 1994 wordt de parlementaire geschiedenis van de Awb door ons verzameld en bewerkt, aanvankelijk op papier en al enige tijd digitaal.

De opbouw van de website volgt de structuur van de Awb. Van elk artikel is de letterlijke tekst opgenomen van:

– de op dit moment geldende wettekst;
– het voorontwerp, voor zover aanwezig;
– het wetsvoorstel, zoals voorgelegd aan de Raad van State, voor zover deze afwijkt van het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel;
– het advies van de Raad van State en het nader rapport;
– het wetsvoorstel, zoals ingediend bij de Tweede Kamer en de verdere parlementaire behandeling, alsmede de verslagen van de mondelinge behandeling van de Tweede en de Eerste Kamer.[1]

Bron: officiële publicaties van www.overheid.nl.

Weergave wetswijzigingen

De Awb wordt regelmatig gewijzigd. Elk nieuw wetgevingsonderdeel wordt in chronologische volgorde voorafgegaan door de zinsnede “Dit artikel is met ingang van [….] gewijzigd/ingevoegd/vervallen bij wet van […].”

Iedere wijziging van het artikel begint met de definitieve tekst van de betreffende wetswijziging, voor zover deze afwijkt van de geldende tekst. Daarachter is tussen vierkanten haken […] – voor zover van toepassing – het nummer toegevoegd zoals dit artikel in het betreffende wetsvoorstel was opgenomen. Vervolgens wordt de tekst van het aan de Raad van State voorgelegde wetsvoorstel vermeld. Is die tekst gelijk aan het bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel dan is volstaan met de vermelding Tekst RvS = VvW. Hierna volgt de parlementaire behandeling.

Toekomstige wijzigingen zijn in blauw weergegeven. Nog niet in werking getreden artikelen zijn tussen vierkante haken […] geplaatst.

 


[1] Niet opgenomen zijn:
– de memorie van toelichting bij de voorontwerpen;
– de memorie van toelichting zoals voorgelegd bij de Raad van State;
– de teksten van de (nader) gewijzigde voorstellen van wet;
– ingetrokken of verworpen amendementen en moties.

 

Share This