Kamerstukken Extern klachtrecht

Wet van 3 februari 2005, Stb. 17 tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten over bestuursorganen door een ombudsman, alsmede daarmee samenhangende wijziging van de Wet op de Nationale Ombudsman, de Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wet extern klachtrecht)

 

Voorontwerp (VO)

Voorontwerp Wet extern klachtrecht 12 maart 2001, www.justitie.nl

Advies RvS

Advies Raad van State
Ontvangen 18 april 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 747, A

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 17 december 2002
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 747, A

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 747, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 747, nr. 3

Verslag

Verslag van mondeling overleg
Vastgesteld 26 maart 2003
Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 483, nr. 4

Nota naar aanleiding van het verslag

Nota naar aanleiding van het Verslag
Ontvangen 20 november 2003
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 747, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

 

Nota van wijziging
Ontvangen 20 november 2003
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 747, nr. 6

Amendement
nr. 7

Amendement Wolfsen en van Beek
Ontvangen 16 juni 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 747, nr. 7

Amendement
nr. 8

Amendement Wolfsen
Ontvangen 16 juni 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 747, nr. 8

Amendement
nr. 9

Gewijzigd amendement Wolfsen en van Beek
Ontvangen 29 juni 2004
Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 747, nr. 9

Handelingen II

Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 2003-2004, 30 juni 2004, p. 5761

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 1 juli 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 28 747, A

Voorlopig verslag

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat 5 oktober 2004,
Eerste Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 747, B

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Ontvangen op 18 november 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 747, C

Nader voorlopig verslag I

Nader voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Eerste kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 747, D

Nadere memorie van antwoord I

Nadere memorie van antwoord
Ontvangen 21 december 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 747, E

Eindverslag

Eindverslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Vastgesteld 18 januari 2004
Eerste Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 747, F

 

 

 

Share This