Kamerstukken Intern klachtrecht

Wet van 12 mei 1999, Stb. 214 houdende aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over de behandeling van klachten door bestuursorganen

 

Tekst RvS

Oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals voorgelegd aan de Raad van State en voor zover nadien gewijzigd

Advies RvS

Advies Raad van State
Ontvangen 3 november 1997
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 837, B

Nader rapport

Nader rapport
Ontvangen 5 januari 1998
Tweede Kamer, vergaderjaar1997-1998, 25 837, B

Voorstel van wet (VvW)

Voorstel van Wet
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 837, nrs. 1-2

Memorie van toelichting

Memorie van Toelichting
Tweede Kamer, vergaderjaar  1997-1998, 25 837 nr. 3

Verslag

Verslag van mondeling overleg
Vastgesteld 23 maart 1998
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 837, nr. 4

Nota naar aanleiding van het Verslag

Nota naar aanleiding van het Verslag
Ontvangen 10 juni 1998  
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 837, nr. 5

Nota van wijziging (NvW)

Nota van wijziging
Ontvangen 10 juni  1998
Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 837, nr. 6

Amendement
nr. 7

Amendement Brood
Ontvangen 4 november 1998
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 837, nr. 7

Motie nr. 8

Motie Apostolou c.s.
Voorgesteld 5 november 1998,
Tweede kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 837, nr. 8

Gewijzigd Amendement Nr. 9

Gewijzigd amendement Brood ter vervanging van amendement nr. 7 ontvangen 6 november 1998
Tweede kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 837, nr. 9.

Brief 10 november 1998

Brief minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 november 1998
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 837, nr. 10

Handelingen II

Handelingen Tweede kamer der Staten-Generaal 1998-1999, 5 november 1998, p. 1356-1379
Handelingen Tweede Kamer der Staten-Generaal 1998-1999, 17 november 1998, p. 1593

Gewijzigd voorstel van wet

Gewijzigd voorstel van wet
Ontvangen 17 november 1998
Tweede Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 837, nr. 88

Voorlopig verslag

Voorlopig verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat
Eerste Kamer 27 januari 1999, vergaderjaar 1998-1999, 25 837, nr. 88a

Memorie van antwoord

Memorie van antwoord
Ontvangen op 20 april 1999
Eerste Kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 837, nr. 88b

Eindverslag

Eindverslag van de vast commissie voor Binnenlandse zaken en de Hoge Colleges van Staat
Vastgesteld 27 april 1999
Eerste kamer, vergaderjaar 1998-1999, 25 837, nr. 88c

Handelingen I

Handelingen Eerste Kamer der Staten- Generaal 1998-1999,  11 mei 1999, p. 1300-1308

 

 

 

Share This