Artikel 10:10

Een krachtens mandaat genomen besluit vermeldt namens welk bestuursorgaan het besluit is genomen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 451]

VO = VvW

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [1A.1.1.10]

Memorie van toelichting

Ook naar buiten moet duidelijk zijn dat de gemandateerde de bevoegd­heid uitoefent onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever. Daarom wordt in dit artikel voorgeschreven, dat in een besluit dat krachtens mandaat wordt genomen, moet worden aangegeven namens welk bestuursorgaan de gemandateerde handelt. Men zie CRvB 25-9-1990, TAR 1990, 219 en Afd. rechtspraak 29-7-1992, Gst. 6950 nr. 4. Met opzet is hier gekozen voor de term «bestuursorgaan»; ook wanneer sprake is van ondermandaat dient bij het besluit in ieder geval de oorspronkelijke mandaatgever te worden vermeld. Niet is voorgeschreven dat ieder die in een soms lange keten van ondermandaten voorkomt, wordt genoemd. Dat zou voor de meeste burgers eerder verwarrend dan verhelderend zijn.
In dit verband zij nog opgemerkt, dat de burger uiteraard moet kunnen nagaan of de gemandateerde wel bevoegdelijk namens de mandaatgever optreedt. Voor de algemene mandaatsbesluiten is te dezen artikel 3:42 van belang, dat bekendmaking van deze besluiten voorschrijft. Verwezen zij naar de toelichting bij artikel 1A.1.1.5. Bovendien kan de burger zich – zo nodig met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur – wenden tot het bestuursor­gaan met het verzoek kennis te nemen van het mandaatsbesluit.
Het zal meestal wel het duidelijkste zijn, wanneer uit de onderteke­ning (in plaats van elders in het besluit) blijkt namens welk bestuursor­gaan het besluit is genomen. Een wettelijke eis van die strek­king, zoals de VNG voorstelt, lijkt ons echter niet noodzakelijk.

 

 

 

Share This