Artikel 10:18

Het bestuursorgaan kan het delegatiebesluit te allen tijde intrekken.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 463-464]

Voorontwerp

Het bestuursorgaan kan de delegatieverlening te allen tijde beëindigen.

Tekst RvS = VvW

Voorstel van wet  [1A.1.2.6]

Het bestuursorgaan kan de delegatie te allen tijde beëin­digen.

Memorie van toelichting

Hoewel de delegans de verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de bevoegdheid door de delegataris in concreto verliest, is hij wel aanspreek­baar voor wat betreft de beslissing tot delegatie en voor de handhaving daarvan. Indien hij van oordeel is dat de delegatie ondoelmatig is of dat van de gedelegeerde bevoegdheid een onjuist gebruik wordt gemaakt, moet hij derhalve de delegatie ongedaan kunnen maken. Het onderha­vige artikel voorziet hier in.
Intrekking van de delegatie geschiedt bij besluit. De intrekking dient vanzelfsprekend te voldoen aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Evenals dat bij mandaat het geval kan zijn, kunnen – bij voorbeeld in het geval is afgesproken dat de delegatie voor een bepaalde periode zal worden verleend – de beginselen meebrengen dat bij voortijdige intrekking een zekere compensatie van gemaakte kosten wordt geboden.

Verslag II

7.29 De leden van de SGP‑fractie vragen of de overgedragen bevoegdheid van rechtswe­ge terugkeert naar de delegans, als de delega­ta­ris ophoudt te bestaan.

Nota naar aanleiding van het verslag II

7.29 Als de delegataris ophoudt te bestaan ligt het voor de hand dat de delegans het besluit tot delegatie intrekt en de bevoegdheid weer terugneemt.

Amendement nr. 21 (Koekkoek)

Artikel 1A.1.2.6 wordt vervangen door: Het bestuursorgaan kan het besluit tot delegatie te allen tijde intrekken.
Het amendement werd als volgt toegelicht. Dit amendement beoogt een nauwkeuriger formulering van artikel 1A.1.2.6 te geven.

Handelingen II

Staatssecretaris Kohnstamm (p. 3661): De heer Koekkoek heeft een amendement ingediend op stuk nr. 21, waarin hij voorstelt om in artikel 1A.1.2.6 het woordje "beëindigen" te vervangen door het woordje "intrekken". Het amendement beoogt geen materiële wijziging; het regelt in essentie dus hetzelfde als het wetsvoorstel, want het wetsvoorstel impliceert immers dat het intrekkingsbesluit na beëindiging van de delegatie wordt ingetrokken. Het is een beetje een kwestie van smaak aan welke tekst je de voorkeur geeft.
Het is wat jammer dat de parallel met het mandaat wordt losgelaten als het amendement wordt aangeno­men, omdat de teksten dan ietwat uiteen gaan lopen. Ik laat het oordeel echter graag aan de Kamer over.
De heer Koekkoek (CDA, p. 3661): Bij zo'n mooie wet wil ik schoonheidsfoutjes vermijden. Ik geef de staatssecretaris in overweging om of een nota van wijziging uit te brengen waarin mijn amendement is opgenomen of mij uit te nodigen nog een amendement betreffende het mandaat in te dienen.
Staatssecretaris Kohnstamm (p. 3661): Ik weet niet of het gebruikelijk is dat van deze zijde kamerleden wordt gevraagd om amendementen in te dienen. Meestal is het omgekeerde het geval. Zoveel ervaring heb ik als oppositiewoordvoerder wel. Het is een kwestie van woordkeuze. Ik heb niet goed begrepen waarom de heer Koekkoek het gekozen woord "beëindigen" wil vervangen door "intrekken". Mij dunkt dat het materieel geen groot verschil uitmaakt. Een derde mogelijkheid is dat ik aan de heer Koekkoek vraag om zijn ingediende amendement in te trekken.
De heer Koekkoek (CDA, p. 3661): Er is sprake van het beëindigen van de delegatie. Dat vind ik een nogal slordige formulering. Het gaat om het intrekken van het besluit waarop de delegatie berust. Dat is ook de kennelijke bedoeling. Het is een formulering die letterlijk uit de memorie van toelichting is gehaald. De staatssecretaris kan er geen enkel bezwaar tegen hebben. Ik ben in dit geval bereid gevolg te geven aan de uitnodiging van de staatssecretaris.
Staatssecretaris Kohnstamm (p. 3661): Ik zal mij tussen de eerste en tweede termijn nog beraden over de opmerking van de heer Koekkoek over de woordkeuze in de memorie van toelichting. Ik herhaal dat het een kwestie van woordkeuze is. Wij bedoelen precies hetzelfde te regelen. Gemeenschappelijk overleg moet tot overeenstemming kunnen leiden.
De heer De Graaf (D66, p. 3670): Het amendement op stuk nr. 21 van de heer Koekkoek steunen wij. Het is een technische verbetering.
Staatssecretaris Kohnstamm (p. 3671): Ik ben de heer Koekkoek nog een uiteindelijke reactie verschuldigd op het amendement op stuk nr. 21. Ik heb de zaak er nog eens op nagelezen. Als de heer Koekkoek het mij niet euvel duidt, kom ik op dat punt nog met een nota van wijziging.
De heer Koekkoek (CDA, p. 3671): Hartelijk dank.

Derde nota van wijziging

In artikel 1A.1.2.6 wordt «de delegatie te allen tijde intrekken» vervangen door: het delegatiebesluit te allen tijde intrekken.

Toelichting Derde NvW
Zie Toel. Derde NvW bij artikel 10:8.

 

 

Share This