Artikel 10:20

1. Op de overdracht door een bestuursorgaan van een bevoegdheid van een ander bestuursorgaan tot het nemen van besluiten aan een derde is deze afdeling, met uitzondering van artikel 10:16, van overeenkomstige toepassing.
2. Bij wettelijk voorschrift of bij het besluit tot overdracht kan worden bepaald dat het bestuursorgaan wiens bevoegdheid is overgedragen beleidsregels over de uitoefening van die bevoegdheid kan geven.
3. Degene aan wie de bevoegdheid is overgedragen, ver­schaft het overdragende en het oorspronkelijk bevoegde be­stuursorgaan op hun verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 464-465]

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS Dit artikel was in de Tekst RvS niet opgenomen.

Advies RvS

2.12.4. Bij de Raad is voorts de vraag gerezen welke de verhouding moet zijn tussen de in afdeling 1.3.2 geregelde delegatie en de figuur waarbij een bestuursorgaan een bevoegdheid van een ander bestuursorgaan overbrengt naar weer een ander bestuursorgaan. Een voorbeeld van dit laatste vormt de beslissing van een gemeenteraad om op grond van artikel 84, eerste lid, van de Gemeentewet een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders toe te kennen aan een commissie. De Raad adviseert, in de toelichting op artikel 1A.1.2.1 op die verhouding in te gaan, met het oog op de vraag of het dienstig is, afdeling 1.3.2 op toekenningen als zojuist bedoeld van toepassing of overeenkomstige toepassing te doen zijn.

Nader rapport

2.12.4. Aan de wens tot verduidelijking van de Raad met betrekking tot de door hem genoemde rechtsfiguur is tegemoet gekomen door het opnemen van een nieuw artikel 1A.1.2.8. Daarin wordt afdeling 10.1.2 met een enkele uitzondering van overeenkomstige toepassing verklaard.

Voorstel van wet [1A.1.2.8]

1. Op de overdracht door een bestuursorgaan van een bevoegdheid van een ander bestuursorgaan tot het nemen van besluiten aan een derde is deze afdeling, met uitzondering van artikel 1A.1.2.4, van overeenkomstige toepassing.
2. Bij wettelijk voorschrift of bij het besluit tot overdracht kan worden bepaald dat het bestuursorgaan wiens bevoegdheid is overgedragen beleidsregels over de uitoefening van die bevoegdheid kan geven.
3. Degene aan wie de bevoegdheid is gedelegeerd, ver­schaft het overdragende en het oorspronkelijk bevoegde be­stuursorgaan op hun verzoek inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheid.

Memorie van toelichting

De figuur van delegatie, zoals geregeld in de voorgaande bepalingen van deze afdeling, heeft betrekking op het geval dat het bestuursorgaan dat zelf een bevoegdheid bezit, deze overdraagt aan een ander. Het komt echter ook voor dat het besluit tot overdracht wordt genomen door een ander bestuursorgaan dan dat over de bevoegdheid beschikt. Uiteraard moet de bevoegdheid daartoe wel in de wet zijn toegekend. Het meest bekende voorbeeld daarvan is artikel 165 Gemeentewet. Omdat de meeste regels van de afdeling ook op deze rechtsfiguur van toepassing behoren te zijn, is in het voorgestelde artikel een bepaling van die strekking opgenomen. In de literatuur was daarop ook aangedrongen: verg. W. Konijnenbelt, Attributie, delegatie en mandaat in de Algemene wet bestuurs­recht, in W. Konijnenbelt (red.), De derde tranche, Alphen aan den Rijn 1992, blz. 11).
In het eerste lid is slechts artikel 1A.1.2.4 uitgesloten van de van overeenkomstige toepassing.
In dat artikel is onder meer de bevoegdheid van het overdragende orgaan geregeld om beleidsregels te geven over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid. Indien de overdracht echter door een ander orgaan geschiedt, is het minder duidelijk dat het orgaan wiens bevoegdheid wordt overgedragen nog wel de bevoegdheid tot beleidsregelge­ving behoort te houden.
Daarom wordt in het tweede lid van artikel 1A.1.2.8 bepaald dat de bevoegdheid om dit na de overdracht te doen uitdrukkelijk moet worden toegekend. Die toekenning kan hetzij bij wettelijk voorschrift geschieden – de overdracht moet altijd op een wettelijke grondslag berusten – hetzij bij het besluit tot overdracht. Is noch bij wettelijk voorschrift, noch bij het besluit tot overdracht iets daaromtrent bepaald, dan ontbreekt de bevoegdheid.
In het derde lid is een bepaling opgenomen over het verstrekken van gegevens, het onderwerp waarover het tweede lid van artikel 1A.1.2.4 handelt. Niet alleen het oorspronkelijk bevoegde orgaan, maar ook het orgaan dat tot overdracht besloot zal behoefte kunnen hebben aan de gegevens; het laatste mede in verband met de vraag of de overdracht gehandhaafd moet blijven. Voorgesteld wordt te bepalen dat aan beide organen inlichtingen over de uitoefening van de overgedragen bevoegdheid verschaft moet worden.

Verslag II

7.31 De leden van de GPV-fractie vragen aandacht voor de interpretatieverschillen die kunnen ontstaan tussen de term «toekennen» en de term «overdragen». Zij nodigen de regering uit nog eens in te gaan op de fines­ses van dit onderscheid en daarbij tevens aan te geven hoe dit onderscheid zal worden doorgevoerd in de aanpassingswet­geving.

Nota naar aanleiding van het verslag II

7.31 De wetgever kent bevoegdheden toe aan bestuursorganen (attributie) en kan bepalen of door hem aan bestuursorganen toegekende bevoegdhe­den kunnen worden overgedragen aan een ander (delegatie). In de aanpassings­wetgeving zal uiter­aard aandacht worden besteed aan dit ver­schil.

Tweede nota van wijziging

In artikel 1A.1.2.8, derde lid, wordt «gedelegeerd» vervangen door: overgedra­gen.

Toelichting Tweede NvW
Artikel 1A.1.2.8 verklaart de regels over delegatie van overeenkomstige toepassing op de overdracht door een bestuursorgaan van een bevoegdheid van een ander bestuursorgaan. Laatstgenoemde figuur valt namelijk niet rechtstreeks onder de definitie van delegatie in artikel 1A.1.2.1. Daarom wordt in artikel 1A.1.2.8 gesproken over «overdracht» en «overgedragen». In het derde lid is echter abusievelijk de term «gedelegeerd» gebruikt. Deze terminologische onjuistheid wordt hierbij hersteld.

 

 

Share This