Artikel 10:36

Een besluit kan alleen dan gedeeltelijk worden vernie­tigd, indien gedeeltelijke instandhou­ding strookt met aard en inhoud van het be­sluit.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 487]

Voorontwerp

Een besluit kan slechts gedeeltelijk worden vernietigd, indien gedeeltelijke instandhou­ding strookt met aard en inhoud van het be­sluit.

Tekst RvS

Een besluit kan slechts gedeeltelijk worden vernietigd, indien gedeeltelijke instandhou­ding strookt met aard en inhoud van het be­sluit.

Advies RvS

3.7. De opzet van artikel 1A.2.2.4 is dezelfde als die van artikel 1A.2.1.4, eerste lid. De Raad moge verwijzen naar de opmerking die het college daarover heeft gemaakt in het eerste gedeelte van onderdeel 3.3.2 van dit advies.

Nader rapport

3.7. Wij verwijzen hier naar hetgeen wij bij onderdeel 3.3.2 hebben opgemerkt. Ook in artikel 1A.2.2.4 hebben wij «slechts» vervangen door: alleen dan.

VvW = Eindtekst [1A.2.2.4]

Memorie van toelichting

Voor gedeeltelijke vernietiging dienen de­zelfde restric­ties te gelden als voor gedeel­telijke goedkeuring (zie artikel 1A.2.1­.4). De redactie van dit artikel is in vergelijking met arti­kel 269 Gemeentewet, dat dezelfde strekking heeft, enigszins aangescherpt, ten einde nog duidelijker tot uitdruk­king te laten komen dat er een «positieve» reden moet zijn om gedeeltelijk te schorsen of vernietigen. De aanduiding «niet verzetten» in voornoemd artikel 269 doet te zeer afbreuk aan de hoofdregel dat gedeel­te­lijk ingrijpen niet plaatsvindt. Wordt over­wogen een besluit gedeeltelijk te vernieti­gen, dan dient vast te staan dat dat besluit zich daarvoor leent. Duidelijk is zulks het geval bij een algemene plaatselijke verorde­ning (APV); indien één onder­deel daarvan voor vernieti­ging in aanmerking komt, is dit geen reden de gehele APV te vernietigen. Zie bijvoorbeeld KB 21-6-1985, Stb. 353, AB 1986, 42 betreffende vernie­tiging van artikel 174a van de APV van Hellevoetsluis (verbod vervoeren of parkeren van nucleaire wapens). Zie ook KB 5-6-1986, Stb. 337, AB 1986, 569 betreffende artikel C5 van de APV van Ermelo (vloekverbod).

Voorlopig verslag II

8.9 De redactie van dit artikel is in vergelij­king met artikel 269 Gemeentewet aange­scherpt, zo constateren de leden van de SGP-fractie. Zij vragen of dit ook tot gevolg heeft dat artikel 269 Gemeentewet bij de Aanpassingswet­ge­ving zal worden aangepast.
Deze leden vragen in aansluiting op het in de toelichting gegeven voorbeeld van gedeeltelij­ke vernieti­ging van een APV of het ook mogelijk is dat van een bepaald artikel in een APV slechts een of meer onderdelen worden vernietigd en de overige onderdelen in wer­king kunnen treden.

Nota naar aanleiding van het verslag II

8.9 In de aanpassingswetgeving zal uiteraard aanpassing van de tekst van artikel 269 van de Gemeentewet aan de orde komen. Wij menen echter dat dit geen materiële wijziging betekent ten opzichte van de huidige praktijk. Gedeeltelijke vernietiging moet ook in de huidige toepassingspraktijk stroken met aard en inhoud van het besluit.
De norm dat gedeeltelijke vernieti­ging moet stroken met aard en inhoud van het besluit geldt ook indien de bezwaren zich richten tegen een of meer onderdelen van een artikel in een APV.

 

 

 

Share This