Artikel 10:41

1. Vernietiging vindt niet plaats dan nadat aan het be­stuursor­gaan dat het besluit heeft genomen, gelegenheid tot overleg is geboden.
2. De motivering van het vernietigingsbesluit verwijst naar hetgeen in het overleg aan de orde is gekomen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 489-490]

VO = VvW [1A.2.2.9]

Tekst RvS = VvW

Voorstel van wet

Vernietiging vindt niet plaats dan nadat aan het be­stuursor­gaan dat het besluit heeft genomen, gelegenheid tot overleg is geboden.

Memorie van toelichting

Gelet op de zwaarte van het middel «vernieti­ging» is het wellicht nog meer dan bij de goedkeuring een eis van zorgvul­digheid dat het bestuurs­orgaan dat een besluit heeft genomen ten aanzien waarvan vernietiging wordt overwogen, in de gele­genheid wordt gesteld overleg te voeren met het tot vernie­tiging bevoegde orgaan. Dit overleg zal onder omstandigheden er toe kunnen leiden dat van vernietiging wordt afgezien, hetzij omdat bij nader inzien het besluit op goede gronden blijkt te berusten, hetzij omdat het besluit, waarvan vernietiging wordt overwogen, zodanig wordt gewijzigd dat aan de daartegen bestaande bezwaren wordt tegemoetgekomen.

Voorlopig verslag II

8.10 Zou het niet te overwegen zijn om het overleg tussen het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en het bestuursorgaan dat tot vernietiging van het besluit bevoegd is, openbaar te maken tezamen met het be­sluit en de motivering, zo vragen de leden van de fracties van PvdA en VVD. Zodoende worden de gronden die tot een bepaald be­sluit hebben geleid, immers meer inzichtelijk gemaakt.

Nota naar aanleiding van het verslag II

8.10 Verwezen zij naar de beantwoording van vraag 8.8.

Amendement nr.17

(De Graaf) Aan artikel 1A.2.2.9 wordt, onder plaatsing van het cijfer 1 voor de bestaande tekst, een nieuw lid toegevoegd, luidende:
2. De motivering van het vernietigingsbesluit verwijst naar hetgeen in het overleg aan de orde is gekomen.
Het amendement werd als volgt toegelicht. Deze toevoeging stelt de eis van extra zorgvuldige motivering bij goedkeuring en vernietiging. In de gevallen waarin behoefte is gebleken aan een overleg, dient uit de motivering te blijken wat de resultaten van dit overleg waren.

Handelingen II

Zie Handelingen II bij artikel 10:30.
De voorzitter (p. 3783): Artikel 1A.2.2.9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Graaf (stuk nr. 17, II), wordt zonder stemming aangenomen.

 

 


.Zie PG Awb III, p. 486-487.

 

Share This