Artikel 11:3

Bij een wijziging van een bijlage bij deze wet blijft de bijlage zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van toepassing op het beroep of hoger beroep tegen een besluit dat, onderscheidenlijk een uitspraak die voor dat tijdstip is bekendgemaakt.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 373]

[Eindtekst] Artikel 9:5 [7.4]
Voor de bekendmaking van deze wet stelt Onze Minister van Justitie de nummering van de artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken daarmee in overeenstemming.

Voorontwerp

Voor de inwerkingtreding van deze wet stelt Onze Minister van Justitie de nummering van de artikelen, paragrafen, titels en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen, paragrafen, titels en hoofdstukken daarmee in overeen­stemming. Hij plaatst de aldus gewijzigde tekst van deze wet in het Staatsblad.

Tekst RvS

Voor de inwerkingtreding van deze wet stelt Onze Minister van Justitie de nummering van de artikelen, paragrafen, titels en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen, paragrafen, titels en hoofdstukken daarmee in overstemming. Hij plaatst de aldus gewijzigde tekst van deze wet in het Staatsblad.

Advies RvS

Deze bepaling over de verandering van de nummering en aanhalingen, alsmede de plaatsing in het Staatsblad door de Minister van Justitie is naar het oordeel van de Raad overbodig en niet in overeenstemming met het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en de AWT. Ingevolge artikel 99 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer worden verandering van het volgnummer van artikelen of onderdelen, nodig geworden door wijzigingen, die in een voorstel gebracht zijn, en veranderingen in de aanhaling van het nummer van artikelen of onderdelen, die het gevolg daarvan zijn, door de Voorzitter van de Tweede Kamer aangebracht. De bepaling over plaatsing in het Staatsblad dient algemeen te luiden en in het slotformulier te worden vermeld (zie ’s Raads opmerking over het slotformulier). Het artikel kan derhalve komen te vervallen.

Nader rapport

Naar ons oordeel is hier sprake van een misverstand. De bedoeling van dit artikel is, de Minister van Justitie de bevoegdheid te geven de hulpnummering zoals die in het wetsvoorstel wordt gehanteerd, na het tot stand komen maar voor de bekendmaking van de wet om te zetten in een doorlopende nummering.
De voorgestelde opzet maakt het mogelijk, ondanks het feit dat er sprake is van aanbouwwetgeving, toch tot een aansluitende nummering te komen. Daartoe zullen de artikelen bij gelegenheid van de plaatsing van de wet in het Staatsblad per hoofdstuk doorlopend worden genummerd.

Voorstel van wet

Voor de bekendmaking van deze wet stelt Onze Minister van Justitie de nummering van de artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken daarmee in overstemming.

Nota van wijziging

In artikel 7.4 wordt het woord «overstemming» vervangen door: overeenstemming.

Toelichting NvW
Deze wijziging betreft het herstel van een kennelijke misstelling.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 vernummerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 517]

[Eindtekst] Artikel 9:3 [7.4]
Voor de bekendmaking van deze wet stelt Onze Minister van Justitie de nummering van de artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken daarmee in overeenstemming.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 vernummerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 495]

[Eindtekst] Artikel 11:3 [9:3]
Voor de bekendmaking van deze wet stelt Onze Minister van Justitie de nummering van de artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken van deze wet opnieuw vast en brengt hij de in deze wet voorkomende aanhalingen van artikelen, afdelingen, titels en hoofdstukken daarmee in overeenstemming.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] Bij een wijziging van een bijlage bij deze wet blijft de bijlage zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van toepassing op het beroep of hoger beroep tegen een besluit dat, onderscheidenlijk een uitspraak die voor dat tijdstip is bekendgemaakt.

Voorontwerp

De artikelen 11:2 en 11.3 worden vervangen door:
Artikel 11:3
Bij een wijziging van een van de bijlagen die bij deze wet behoren, blijft de bijlage zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van toepassing op het beroep of hoger beroep tegen een besluit dat, onderscheidenlijk een uitspraak die voor dat tijdstip is bekendgemaakt.

Voorstel van wet

Bij een wijziging van een bijlage bij deze wet blijft de bijlage zoals deze luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging van toepassing op het beroep of hoger beroep tegen een besluit dat, onderscheidenlijk een uitspraak die voor dat tijdstip is bekendgemaakt.

Memorie van toelichting

Deze bepaling neemt onder meer de functie over van het huidige artikel 8:5, tweede lid, artikel 28a Beroepswet en artikel 23, tweede lid, Wet bbo. Omdat de bijlagen bij de wet, naar de ervaring leert, veelvuldig zullen moeten worden gewijzigd, voorziet artikel 11:3 in een permanente overgangsbepaling. Deze houdt in dat een wijziging van de bijlage automatisch eerbiedigende werking heeft ten aanzien van reeds genomen besluiten en reeds gedane uitspraken.
Dit laat uiteraard onverlet dat de bijzondere wetgever – indien hij daartoe aanleiding ziet – bij wet in formele zin een afwijkend overgangsregime kan creëren. Een permanente overgangsbepaling in de Awb voorkomt echter dat bij een wijziging het overgangsrecht wordt vergeten.

 

Share This