Artikel 3:7

1. Het bestuursorgaan waaraan advies wordt uitgebracht, stelt aan de adviseur, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van diens taak.
2. Artikel 5.1 van de Wet open overheid is van overeenkomstige toepassing.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 219]

[Eindtekst] Artikel 3:7 [3.3.3]
1. Het bestuursorgaan waaraan advies wordt uitgebracht, stelt aan de adviseur, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van diens taak.
2. Artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb.1978, 581) is van overeenkomstige toepassing.

VO = VvW, behoudens lid 1 dat in het VO luidde: Het bestuursorgaan dat advies vraagt, stelt aan de adviseur al dan niet op verzoek de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van diens taak.

Tekst RvS = VvW, behoudens lid 1 dat in de Tekst RvS luidde: Het bestuursorgaan dat advies vraagt, stelt aan de adviseur al dan niet op verzoek de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van diens taak.

Advies RvS

Het komt de Raad wenselijk voor dat dit artikel ook van toepassing is wanneer een wettelijk ingesteld adviesorgaan, in overeenstemming met de bij de wet verleende bevoegdheid, een ongevraagd advies uitbrengt. In de toelichting ware hierop uitdrukkelijk in te gaan.

Nader rapport

Naar aanleiding van het advies van de Raad is dit artikel aangepast.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Wil een adviseur zijn taak naar behoren kunnen vervullen, dan zal hij moeten kunnen beschikken over de relevante informatie. Het bestuurs­orgaan dat advies vraagt of waaraan ongevraagd advies wordt uitge­bracht, zal die informatie moeten verstrekken. Het woord «gegevens» in het eerste lid moet niet te beperkt worden uitgelegd. Daaronder vallen niet slechts gegevens vervat in schriftelijke stukken; daartoe worden ook gerekend gegevens die in mondelinge contacten tussen adviseur en bestuursorgaan kunnen worden verstrekt. De woorden «al dan niet op verzoek» maken duidelijk dat het niet slechts ter beoordeling staat aan het bestuursorgaan of de adviseur over voldoende gegevens beschikt.

Het tweede lid is met ingang van 1 januari 1994 gewijzigd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495).

[bron: PG Awb II, p. 333]

[Eindtekst] Artikel 3:7 [3.3.3]
1. Het bestuursorgaan waaraan advies wordt uitgebracht, stelt aan de adviseur, al dan niet op verzoek, de gegevens ter beschikking die nodig zijn voor een goede vervulling van diens taak.
2. Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur is van overeenkomstige toepassing.

Tweede nota van wijziging

In artikel 3:7, tweede lid, wordt «Artikel 4 van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb.1978, 581)» vervangen door: Artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Share This