Artikel 3:8

In of bij het besluit wordt de adviseur vermeld die advies heeft uitgebracht.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 219]

VO = VvW

Tekst RvS = VvW

Advies RvS

Bij de Raad is de vraag gerezen hoe deze bepaling over de vermelding van de adviseur zich verhoudt tot punt 48 AWT, waarin wordt gesteld dat wettelijk voorgeschreven adviezen in de aanhef van een koninklijk besluit of een ministeriële regeling vermeld dienen te worden. Hierop ware in te gaan.

Nader rapport

Aan de suggestie van de Raad is gevolg gegeven.

VvW = Eindtekst [3.3.4]

Memorie van toelichting

Goed bestuur vereist dat, wanneer bij de voorbereiding van een besluit advies is gevraagd, dit in of bij het besluit wordt aangegeven, onder vermelding van de adviseur(s). Niet enkel omdat dit op zichzelf al een eis van behoorlijkheid is jegens degene tot wie het besluit is gericht, maar tevens omdat de vermelding een rol kan spelen indien over het besluit een geschil mocht ontstaan. Voor de betrokkene en voor de rechter of beroepsinstantie zal het dan van belang zijn kennis te kunnen nemen van uitgebrachte adviezen (zie artikel 4.1.4.5 en de Wet openbaarheid van bestuur). Voor zover het regelingen van de centrale overheid betreft is de wijze waarop de aanduiding van de adviseur kan geschieden, geregeld in artikel 48 van de Aanwijzingen voor de wetgevingstechniek.

Share This