Artikel 3:43

1. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Aan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 wordt in ieder geval mededeling gedaan indien van het advies wordt afgeweken.
2. Bij de mededeling van een besluit wordt tevens vermeld wanneer en hoe de bekendmaking ervan heeft plaatsgevonden.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 232-233]

[Eindtekst] Art. 3:43 [3.5.4]
1. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan degenen die bij de voorbe­reiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Aan een adviseur als bedoeld in artikel 3:5 wordt in ieder geval mededeling gedaan indien van het advies wordt afgeweken.
2. De mededeling, bedoeld in het eerste lid, kan, indien bij de voorbereiding van het besluit toepassing is gegeven aan afdeling 3.4, geschieden op dezelfde wijze als waarop overeenkomstig artikel 3:12, eerste en tweede lid, is kennis gegeven van de aanvraag of van het ontwerp van het besluit.
3. Bij de mededeling van een besluit wordt tevens vermeld wanneer en hoe de bekendmaking ervan heeft plaatsgevonden.

Voorontwerp

1. Tegelijkertijd met of zo spoedig mogelijk na de bekendmaking wordt van het besluit mededeling gedaan aan degenen die bij de voorbereiding ervan hun zienswijze naar voren hebben gebracht.
2. De mededeling, bedoeld in het eerste lid, kan, indien bij de voorbereiding van het besluit toepassing is gegeven aan paragraaf 3.4, geschieden op dezelfde wijze als waarop overeenkomstig artikel 3.4.3 kennis is gegeven van de aanvraag of van het ontwerp van het besluit.
3. Bij de mededeling van een besluit wordt tevens vermeld wanneer en hoe de bekendmaking ervan heeft plaatsgevonden.

Tekst RvS = VvW, behoudens lid 2 dat in de Tekst RvS luidde: De mededeling, bedoeld in het eerste lid, kan, indien bij de voorberei­ding van het besluit toepassing is gegeven aan paragraaf 3.4, geschieden op dezelfde wijze als waarop overeenkomstig artikel 3.4.3 kennis is gegeven van de aanvraag of van het ontwerp van het besluit.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

In dit artikel is de mededelingsplicht geregeld voor die belanghebbenden die bij de voorbereiding van een besluit hun zienswijze naar voren hebben gebracht en aan wie het besluit niet overeenkomstig de voorgaande artikelen is bekendgemaakt. Zij hebben zich bij de voorbereiding ingespannen hun zienswijze naar voren te brengen. Behoorlijk bestuur vereist dan dat zij op de hoogte worden gebracht van het besluit dat het bestuur, mede na overweging van hun argumenten, heeft genomen.
In sommige gevallen wordt door adviseurs zeer frequent geadviseerd; te denken is aan de Gemeenschappelijke Medische Dienst, zoals door de VNG naar voren werd gebracht. Deze adviseurs hebben niet de behoefte om kennis te nemen van alle besluiten die op hun adviezen zijn gebaseerd. Daarom is bepaald dat het bestuursorgaan in deze over de vrijheid beschikt zelf over de noodzaak van toezending te beslissen, tenzij van het advies wordt afgeweken. In die gevallen dient het besluit in ieder geval te worden toegezonden. Uiteraard kan toezending in vele gevallen aangewezen zijn: dat hangt af van de adviseur en het besluit.
Bij de berichtgeving over besluiten die aan de uitgebreide hoorprocedure onderworpen zijn geweest, ligt het in de rede overeenkomstig de strekking van de bedoelde procedure te handelen. Het tweede lid van dit artikel voorziet daarin. De kennisgeving kan op dezelfde wijze plaatsvinden als in artikel 3.4.4, eerste en tweede lid, is aangegeven. In het voorontwerp ontbrak de beperking tot het eerste en tweede lid van genoemd artikel. De verwijzingen naar het derde lid van artikel 3.4.4 was echter overbodig en wellicht verwarrend, omdat het onderwerp van dat lid voor de bekendmaking van het besluit reeds in artikel 3.5.4, derde lid, en artikel 3.5.5 is geregeld.
Degenen die slechts een mededeling van het betrokken besluit ontvangen, dienen ervan op de hoogte te geraken wanneer en hoe de bekendmaking van het besluit is geschied. Het bepaalde in het derde lid is met name van belang als het besluit niet in afschrift is meegezonden.

Dit artikel is met ingang van 1 juli 2005 gewijzigd bij wet van 24 januari 2002 Stb. 54 (wetsvoorstel 27 023)

[Eindtekst] In artikel 3:43 vervalt het tweede lid en wordt het derde lid vernummerd tot tweede lid.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Artikel I, onderdeel B (wijziging artikel 3:43)
Artikel 3:43, tweede lid, Awb regelt de openbare kennisgeving van besluiten die met toepassing van de huidige 3.4-procedure zijn genomen. Deze bepaling kan vervallen, aangezien het hierna toe te lichten gewijzigde artikel 3:44 daarvoor in de plaats komt.

Share This