Artikel 4:1

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 238]

Voorontwerp

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen.

Tekst RvS

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag van een beschikking schriftelijk ingediend bij het bestuursorgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen.

VvW = Eindtekst [4.1.1.1]

Memorie van Toelichting

Ter wille van de rechtszekerheid en met het oog op het bepalen van de beslistermijn zal een schriftelijk te geven beschikking meestal ook schrif­telijk moeten worden aangevraagd. Een wetgever kan van dit voorschrift desgewenst echter afwijken. Men denke aan de Algemene Bijstandswet, die in artikel 22, tweede lid, bepaalt dat aanvragen ook mondeling kunnen worden ingediend. Een ook tamelijk vanzelfsprekende regel, hoewel meestal niet vastgelegd, is dat de aanvraag moet worden ingediend bij het orgaan dat bevoegd is op de aanvraag te beslissen. Ook hier komt wel eens een uitzondering voor, zoals in artikel 5, eerste lid, van het Algemeen uitvoeringsbesluit Drank- en horecawet jo. artikel 37 van die wet. Artikel 4.1.1.1 staat aan een dergelijke bepaling niet in de weg, maar regelt het normale geval, zodat een regeling daarvoor in bijzondere wetten achterwege kan blijven.

Share This