Artikel 4:20

Het bestuursorgaan kan onverschuldigd betaalde dwangsommen terugvorderen voor zover na de dag waarop de beschikking, bedoeld in artikel 4:18 is vastgesteld, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

 

Dit artikel is met ingang van 1 oktober 2009 ingevoegd bij wet van 28 augustus 2009 Stb. 383 (wetsvoorstel 29 934)

[Eindtekst] Het bestuursorgaan kan onverschuldigd betaalde dwangsommen terugvorderen voor zover na de dag waarop de beschikking, bedoeld in artikel 4:18, eerste lid, is vastgesteld, nog geen vijf jaren zijn verstreken.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

In dit artikel is met zoveel woorden bepaald dat het bestuursorgaan onverschuldigd betaalde dwangsommen kan terugvorderen. Gevolg van deze bepaling is dat terugvorderingsbesluiten die voortvloeien uit een eerder besluit tot vaststelling van de verschuldigdheid en de hoogte van een dwangsom, vatbaar zijn voor bezwaar en beroep bij de bestuursrechter. Met het oog op de rechtszekerheid bevat dit artikel een verjaringstermijn van vijf jaar, die aanvangt de dag nadat de hoogte en verschuldigdheid van de dwangsom bij beschikking zijn vastgesteld. Vergelijk artikel 4:57 Awb, dat eenzelfde bepaling bevat voor onverschuldigd betaalde subsidiebedragen. In de praktijk zal deze situatie zich overigens niet snel voordoen, omdat bij onenigheid tussen bestuursorgaan en belanghebbende over het algemeen en uit de aard der zaak door het bestuursorgaan niet meer betaald zal worden dan het bedrag dat het zelf meent verschuldigd te zijn. Het kan echter een enkele keer voorkomen dat de bestuursrechter in eerste aanleg een dwangsom verschuldigd acht of een hoger bedrag voor een verschuldigde dwangsom bepaalt, waarna dit door de rechter in hoger beroep weer ongedaan wordt gemaakt. In dat geval moet het teveel betaalde teruggevorderd kunnen worden.

Stemming 27 juni 2006, p. 95-5844

De artikelen 4:18 tot en met 4:20 worden zonder stemming aangenomen.
 

Dit artikel is met ingang van 1 juli 2009 gewijzigd bij wet van 25 juni 2009 Stb. 265 (wetsvoorstel 31 124)
Tweede nota van wijziging

[Eindtekst] b. In artikel 4:20 wordt «artikel 4:18, eerste lid,» vervangen door: artikel 4:18.

Tweede Nota van wijziging = Eindtekst

Toelichting Tweede NvW
Artikel 4.4.1.3, eerste lid, Vierde tranche Awb schrijft voor dat de betaling van een geldsom dient te geschieden binnen zes weken na bekendmaking van de beschikking. Deze bepaling komt overeen met voorgesteld artikel 4:18, tweede lid, Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen (Wet dwangsom). Wanneer de Vierde tranche Awb in werking treedt, is de bepaling in de Wet dwangsom overbodig en kan deze vervallen.

Share This