Artikel 4:26

1. Bij of krachtens wettelijk voorschrift wordt bepaald hoe het beschikbare bedrag wordt verdeeld.
2. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt de wijze van verdeling vermeld.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 209-210]

Voorontwerp

Voor zover bij wettelijk voorschrift niet is voorzien in de verdeling van de beschikbare gelden, stelt het bestuursor­gaan dat een subsidieplafond bekend wil maken omtrent die verdeling be­leidsregels vast.

Tekst RvS

1. Bij de bekendmaking van het subsidieplafond wordt aangege­ven hoe het be­schikba­re bedrag wordt verdeeld.
2. De bekendmaking van het subsidieplafond vermeldt het wettelijk voorschrift waarop de subsidie berust.

VvW = Eindtekst [4.2.2.2]

Memorie van toeliching

Indien de omvang van het voor verstrekking van subsidies beschikbare bedrag wordt beperkt, zal geregeld moeten worden hoe de beschikbare gelden over de in beginsel voor honorering in aanmerking komende aanvragen worden ver­deeld. Daarvoor zijn verschillende systemen denkbaar. Het meest eenvou­dig is «wie het eerst komt, het eerst maalt». Nu het tijdstip van indiening van de aanvraag vaak min of meer toevallig is, is dat niet het meest aantrekke­lijke systeem. In sommige gevallen zal het echter, gelet op het grote aantal aanvragen en de noodzakelijker­wijs in de tijd gespreide indiening daarvan, het enige praktisch hanteerbare systeem zijn.
Vaak ligt het meer voor de hand te bepalen, dat de aanvragen voor een bepaald tijdvak voor een bepaalde datum moeten worden ingediend, zodat vervolgens op grond van kwalitatieve criteria een selectie kan worden gemaakt. De criteria voor die selectie kunnen worden neergelegd in het wettelijk voorschrift zelf, maar ook in een op grond daarvan vastgesteld plan dat de beleidsprioriteiten aan­geeft (wel te onderscheiden van een soms ook als plan of programma aangeduid besluit waarin de na toetsing aan de criteria genomen beslissingen op de aanvragen zijn neergelegd; zo'n besluit is in wezen een bundel beschikkin­gen).
Tweede lid Potentiële subsidie-aanvragers zullen bij de inrichting van hun aanvraag rekening moeten kunnen houden met de ingevolge het eerste lid vastgestelde verdelingsmaat­staven. Daarom is bepaald, dat bij de bekendmaking van het subsidieplafond moet worden vermeld waar die maatstaven zijn neergelegd. Indien de verdelingsregels in het wettelijk voorschrift zelf zijn neerge­legd, kan met een verwijzing naar dat voor­schrift worden volstaan. In andere gevallen zal (tevens) moeten worden verwezen naar een plan of ander besluit van het bestuursorgaan. Dit impliceert, dat een dergelijk plan of ander besluit uiterlijk gelijk met het subsidieplafond moet worden bekend­gemaakt.

Verslag II

10.6 Door in het tweede lid van dit artikel na «de wijze van de verdeling» in te voegen «bedoeld in het eerste lid,» wordt duidelijk gemaakt dat het gaat om vermelding van de verdeling zoals beschreven in het eerste lid. Bij de huidige redactie zou ten onrechte gemeend kunnen worden dat het in het twee­de lid om andere verdelings­cri­teria gaat.

Nota naar aanleiding van het verslag II

10.6 Wij achten deze verwijzing niet fraai. Er kan redelijkerwijs geen misverstand over bestaan dat in het tweede lid gedoeld wordt op de in het eerste lid genoemde verdeling.

Share This