Artikel 4:27

1. Het subsidieplafond wordt bekendgemaakt voor de aanvang van het tijdvak waarvoor het is vastgesteld.
2. Indien het subsidieplafond of een verlaging daarvan later wordt bekendgemaakt, heeft deze bekendmaking geen gevolgen voor voordien ingediende aanvragen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 210]

VO = VvW, behoudens lid 2 dat in het VO luidde: Indien het subsidieplafond of een verlaging daarvan later wordt bekendgemaakt, heeft deze bekendmaking geen gevol­gen voor voordien inge­diende aanvragen, tenzij de bekendmaking geschiedt met toepassing van artikel 4.2.2.5. 

Tekst RvS = VvW

Voorstel van wet [4.2.2.4]

1. Het subsidieplafond wordt bekendgemaakt voor de aan­vang van het tijdvak waarvoor het be­schikbaar is.
2. Indien het subsidieplafond of een verlaging daarvan later wordt bekendge­maakt, heeft deze bekendmaking geen gevol­gen voor voordien inge­diende aanvra­gen.

Memorie van toelichting

De rechtszekerheid eist, dat het subsidieplafond wordt bekend gemaakt voor de aanvang van het tijdvak waarop het betrekking heeft. De aanvrager behoort te kunnen weten, dat zijn aanvraag wegens het ontbreken van gelden kan worden afgewezen, ook al voldoet zij aan alle bij wettelijk voorschrift of bij beleidsregel gestelde eisen.
In het tweede lid is aangegeven, wat de gevolgen zijn indien het plafond niet tijdig is bekend­ge­maakt, of na de aanvang van het begro­tings­jaar of het tijdvak waarop het betrekking heeft wordt verlaagd. Het zou te ver gaan als na de aanvang van het tijdvak in het geheel geen plafond meer zou kunnen worden bekendgemaakt. In plaats daarvan is bepaald, dat een latere bekendmaking geen gevolgen heeft voor voordien ingediende aanvragen. Voor deze aanvragen geldt dan niet meer de plicht tot weige­ring van artikel 4.2.2.1, eerste lid. Zij kunnen dan nog slechts wegens het ontbreken van gelden worden afgewezen, voor zover het wettelijk voorschrift waarop de subsidie berust daartoe voldoende beleids­vrijheid biedt. Dit laat een eventuele bevoegdheid tot afwijzing op andere gronden uiteraard geheel onverlet. 
De regel van het tweede lid geldt uitsluitend indien het plafond na de aanvang van het relevante tijdvak is bekendgemaakt. Indien het plafond tijdig is bekendgemaakt, kan het wel gevolgen hebben voor nog eerder inge­diende aanvragen met betrekking tot het relevante tijdvak; de aanvrager kan niet aan de werking van het plafond ontkomen door de aanvraag ver van te voren in te dienen.

Verslag II

Artikelen 4.2.2.4 en 4.2.2.5
10.7 In deze artikelen is sprake van het «beschikbaar» zijn van het subsidieplafond. Voor de aanduiding van een maximum lijkt een vorm van het werkwoord «vaststellen» beter.

Nota naar aanleiding van het verslag II

10.7 De suggestie is overgenomen.

Nota van wijziging

In artikel 4.2.2.4, eerste lid, wordt «het tijdvak waarvoor het beschikbaar is» vervangen door: het tijdvak waarvoor het is vastge­steld.

Toelichting NvW
Zie antwoord 10.7.[1]

 


[1] Bedoeld wordt antwoord 10.7 van NV II, zie PG Awb III, p. 210.

 

 

 

 

Share This