Artikel 4:29

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald kan voorafgaand aan een subsidievaststelling een beschikking omtrent subsidieverlening worden gegeven, indien een aanvraag daartoe is ingediend voor de afloop van de activiteit of het tijdvak waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 212]

Voorontwerp

Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, kan vooraf­gaand aan de subsidievaststelling een beschikking om­trent subsidie­verlening worden gegeven, indien een aanvraag daartoe is ingediend voor de af­loop van de activiteit of het tijdvak waarvoor de subsidie wordt gevraagd.

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [4.2.3.1]

Memorie van toelichting

In dit artikel is aangegeven, dat aan de subsidievast­stelling een subsidie­verlening vooraf kan gaan, maar dat ook voor het systeem kan worden gekozen waarin met alleen een subsidie­vaststelling wordt volstaan. Zoals in het algemeen gedeelte van dit hoofdstuk van de toelichting is uiteengezet, zal het soms doelmatiger zijn uitsluitend met een subsidie­vaststelling te werken, terwijl het in andere geval­len gewenst is met een voorafgaande subsidieverle­ning te werken. Het verdient de voorkeur, dat de keuze voor één van beide stelsels op het niveau van de bijzondere subsi­dierege­ling wordt gemaakt. Dan is zowel voor het bestuursor­gaan als voor belanghebben­den duide­lijk hoe het proces van subsidiëring zal verlopen. De clausule «tenzij bij wette­lijk voor­schrift anders is be­paald» geeft aan, dat de bijzon­dere subsi­die­rege­ling een voorafgaande subsidie­verlening kan uitslui­ten, dan wel daar juist toe kan ver­plichten.
Indien de subsidie niet op een wettelijk voorschrift berust, zal in het concrete geval moeten worden beslist of al dan niet met een subsidie­vaststelling kan worden volstaan. Artikel 4.2.3.1 laat daartoe de ruimte. De enige beperking is, dat in dat geval na afloop van de activiteit of het tijdvak waarvoor subsidie wordt gevraagd geen beschikking omtrent subsidie­verlening meer kan worden gegeven. Deze beperking spreekt voor zich. Na afloop van de activiteit of het tijdvak zijn in beginsel de gegevens be­schikbaar aan de hand waarvan de subsidie kan worden vastge­steld. 

Share This