Artikel 4:40

De verplichtingen kunnen na de subsidieverlening worden uitgewerkt, voor zover de beschikking tot subsidieverlening dit vermeldt.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 231]

VO = VvW

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [4.2.4.3]

Memorie van toelichting

Indien bij de subsidieverlening volstaan moet worden met een globale omschrijving van de activiteiten, die later wordt uitgewerkt, zal veelal ook behoefte bestaan aan de mogelijk­heid de verplichtingen later uit te werken. Artikel 4.2.4.3 voorziet in die mogelijkheid. Voor het overige zij verwezen naar de toelichting op artikel 4.2.3.2, tweede lid.

Share This