Artikel 4:43

1. Indien geen beschikking tot subsidieverlening is gegeven, bevat de beschikking tot subsidievaststelling een aanduiding van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt.
2. De artikelen 4:32, 4:35, tweede lid en derde lid, 4:38 en 4:39 zijn van overeenkomstige toepassing.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 235]

VO = VvW

Tekst RvS = VvW

Voorstel van wet [4.2.5.2]

1. Indien geen beschikking tot subsidieverlening is gegeven, bevat de beschikking tot subsidievast­stelling een aanduiding van de activiteiten waarvoor subsidie wordt ver­strekt.
2. De artikelen 4.2.3.4, 4.2.3.7, tweede lid, en 4.2.4.1 zijn van overeenkom­stige toepassing.

Memorie van toelichting

Indien geen beschikking tot subsidieverlening wordt gegeven, moet de subsidievaststelling een aantal functies van de subsidieverlening overne­men. Zo zal zij tenminste een aanduiding van de gesubsidieerde activitei­ten moeten bevat­ten, die in dit geval ook niet later kan worden uitgewerkt, aangezien met de vaststelling in veel gevallen een einde komt aan de subsidieverhouding.
Omdat ook een subsidievaststelling in de vorm van een vaststelling van een periodieke bijdrage denkbaar is, dient voorts het voorschrift van artikel 4.2.3.4 hier van overeen­komstige toepassing verklaard te worden. Hetzelfde geldt voor de weigeringsgronden van artikel 4.2.3.7, tweede lid, die van belang zijn indien geen beschikking tot subsidieverlening vooraf is gegaan. De «preventieve» weigeringsgronden van het eerste lid passen echter niet bij het karakter van de subsidievaststelling, die veelal achteraf plaats­vindt. Voor een weigering gebaseerd op een toekomstverwachting is dan geen plaats.
In de toelichting bij afdeling 4.2.4 is reeds uiteenge­zet, dat aan de subsidievaststelling in bepaalde gevallen verplich­tingen als bedoeld in artikel 4.2.4.1 verbonden moeten kunnen worden. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan verplich­tingen tot aflossing en rentebetaling in verband met een vastge­steld krediet.

Nota van wijziging

In artikel 4.2.5.2, tweede lid, wordt «en 4.2.4.1» vervangen door: 4.2.4.1 en 4.2.4.1a.

Toelichting NvW
Deze wijziging betreft de correctie van een onvolledige verwijzing.

Share This