Artikel 4:44

1. Indien een beschikking tot subsidieverlening is gegeven, dient de subsidie-ontvanger na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, tenzij:
a. de subsidie met toepassing van artikel 4:47, onderdeel a , ambtshalve wordt vastgesteld;
b. bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening is bepaald dat de aanvraag wordt ingediend telkens na afloop van een gedeelte van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend, of
c. de vaststelling van de subsidie bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36, eerste lid, anders is geregeld.
2. Indien bij wettelijk voorschrift geen termijn is bepaald, wordt de aanvraag tot vaststelling ingediend binnen een bij de subsidieverlening te bepalen termijn.
3. Indien voor de indiening van de aanvraag tot vaststelling geen termijn is bepaald of de aanvraag na afloop van de daarvoor bepaalde termijn niet is ingediend kan het bestuursorgaan de subsidie-ontvanger een termijn stellen binnen welke de aanvraag moet zijn ingediend.
4. Indien na afloop van deze termijn geen aanvraag is ingediend, kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 235-237]

Voorontwerp

1. Indien een beschikking tot subsidieverlening is gege­ven, dient de subsidie-ontvanger na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.
2. Indien bij wettelijk voorschrift geen termijn is bepaald, wordt de aanvraag tot vast­stelling ingediend binnen een bij de subsidie­verlening te bepalen termijn.
3. Indien voor de indiening van de aanvraag tot vaststel­ling geen termijn is bepaald of de aanvraag na afloop van de daarvoor bepaalde termijn niet is ingediend, kan het bestuurs­orgaan de subsidie-ontvanger uitnodigen de aanvraag binnen een bij de uitnodiging aan te geven termijn in te dienen.
4. Indien na afloop van deze termijn geen aanvraag is ingediend, kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld. 

Tekst RvS = VvW

Voorstel van wet [4.2.5.3]

1. Indien een beschikking tot subsidieverlening is gege­ven, dient de subsidie-ontvanger na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in, tenzij:
a.  de subsidie met toepassing van artikel 4.2.5.6, onderdeel a, ambtshalve wordt vastge­steld, of
b. bij wettelijk voorschrift of bij de subsi­diever­le­ning is bepaald dat de aanvraag wordt ingediend telkens na afloop van een gedeelte van het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend.
2. Indien bij wettelijk voorschrift geen termijn is bepaald, wordt de aanvraag tot vast­stelling ingediend binnen een bij de subsidie­verlening te bepalen termijn.
3. Indien voor de indiening van de aanvraag tot vaststel­ling geen termijn is bepaald of de aanvraag na afloop van de daarvoor bepaalde termijn niet is ingediend kan het bestuurs­orgaan de subsidie-ontvanger een termijn stellen binnen welke de aanvraag moet zijn ingediend.
4. Indien na afloop van deze termijn geen aanvraag is ingediend, kan de subsidie ambtshalve worden vastgesteld. 

Memorie van toelichting 

Dit artikel regelt de aanvraag tot subsidievaststelling, indien een beschikking tot subsidieverlening is voorafgegaan. Indien dit laatste niet het geval is, zijn naast de algemene regels van afdeling 4.1 geen bijzonde­re voorschriften in titel 4.2 nodig (wellicht wel in de bijzondere subsi­dierege­ling!).
Het eerste lid bevat de hoofdregel, dat de vaststelling geschiedt op aanvraag van de subsidie-ontvanger. Voor een aantal gevallen waarin de subsidie ambtshalve kan worden vastgesteld zij verwezen naar artikel 4.2.5.6 en de toelich­ting bij dat artikel.
In de meeste gevallen wordt de subsidie vastgesteld na afloop van hetzij de activiteit waarvoor de subsidie is verleend, hetzij – bij voortdurende activiteiten – het tijdvak waarvoor de subsidie is verleend. De meeste periodieke subsidies aan instellingen, bijvoorbeeld, kennen een jaarlijkse cyclus van verlening en vaststelling. Het komt echter ook voor, dat de subsidie eenmaal voor een aantal jaren wordt verleend, maar jaar­lijks voor een gedeelte wordt vastgesteld. Het eerste lid, onder b, biedt de mogelijkheid een dergelijk systeem te hanteren. Nog een stap verder gaat het zogenaamde mutatiesysteem, waarbij ook de jaarlijkse vaststelling niet meer behoeft te worden aangevraagd, maar ambtshalve geschiedt op basis van periodiek door de aanvrager verstrekte gegevens. Artikel 4.2.5.3, eerste lid, in samenhang met artikel 4.2.5.6, onder a, biedt ook voor een derge­lijk systeem de ruimte.
Het is gewenst, dat voor de indiening van de aanvraag een termijn wordt gesteld. Gelet op de grote variëteit in soorten subsidies kan dat echter geen algemene termijn zijn. Bij relatief eenvoudige activiteiten is wellicht een termijn van zes weken al voldoende, maar bij een omvangrijk project kan de ontvanger gemakkelijk enkele maanden nodig hebben voor het opstellen van de aanvraag tot vaststelling. Daarbij zullen immers een verslag van de activiteiten en vaak ook rekeningen, facturen e.d. van derden moeten worden overgelegd (artikel 4.2.5.4), terwijl in sommige gevallen ook een accountantsver­klaring moet worden overgelegd.
Om deze redenen is in het tweede lid volstaan met de bepaling dat voor de indiening van de aanvraag tot vaststel­ling een termijn moet worden gesteld. In de formulering van het tweede lid is tot uitdrukking gebracht, dat deze termijn bij voorkeur zou moeten worden gesteld in het wettelijk voor­schrift waarop de subsidie berust. Indien dat niet mogelijk is – bijvoorbeeld omdat de subsidie niet op een wettelijk voor­schrift berust – dient bij de subsidieverlening een termijn te worden gesteld.
Het derde en vierde lid regelen de rechtsgevolgen van overschrijding van de termijn voor indiening van de aanvraag tot vaststelling. Indien deze termijn wordt overschreden, of indien geen enkele termijn is gesteld, kan het bestuursorgaan de subsidie-ontvanger aanmanen de aanvraag alsnog, binnen een door het bestuursorgaan te bepalen nieuwe termijn, in te dienen. Deze regeling sluit aan bij hetgeen in artikel 4:5 is bepaald ten aanzien van onvolledige of anderszins ondeugde­lijke aanvragen.
Indien de aanvraag ook na de bij de aanmaning gestelde nieuwe termijn niet is ingediend, kan het bestuursorgaan de subsidie ambtshalve vaststel­len, op basis van de hem ter beschikking staande gegevens. Dit betekent, dat het bestuurs­orgaan dan bevoegd is de kosten van de gesubsidieerde activi­teit, indien deze voor de vaststelling van belang zijn, zono­dig te schatten. Voor de ontvanger zal dit veelal ongunstiger uitkomen dan vaststelling op basis van de werkelijke kosten, zodat de ontvanger er belang bij heeft zijn aanvraag tijdig in te dienen.

Verslag II

4.30 Kan in het eerste lid een bepaling met betrekking tot de in dit wetsvoorstel geboden mogelijkheid van een subsidie-overeenkomstworden gemist, zo vragen de leden van de GPV-fractie.

Nota naar aanleiding van het verslag II

4.30 Hier wordt kennelijk gedoeld op het scheppen van een uitzondering op het vereis­te om een aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen ingeval sprake is van een ter uit­voering van een beschikking tot subsidiever­lening gesloten uitvoeringsovereenkomst. Zoals in het antwoord op vraag 4.15 reeds is aangegeven, stellen wij inderdaad voor in artikel 4.2.5.3 een derge­lijke uitzondering op te nemen.

Nota van wijziging

Artikel 4.2.5.3, eerste lid, wordt in onderdeel a «, of» vervangen door een puntkomma, wordt in onderdeel b de punt aan het slot vervangen door «, of» en wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. de vaststelling van de subsidie bij een overeenkomst als bedoeld in artikel 4.2.3.8, eerste lid, anders is geregeld.

Toelichting NvW 
Zie antwoorden 4.15 en 4.30.[1]

 


[1] Bedoeld wordt antwoord 4.15 en 4.30 van NV II, zie PG Awb III, p. 193-194 en 236.

 

 

 

 

Share This