Artikel 4:53

1. Het subsidiebedrag kan in gedeelten worden betaald, mits bij wettelijk voorschrift is bepaald hoe de gedeelten worden berekend en op welke tijdstippen zij worden betaald.
2. Indien de subsidie niet op een wettelijk voorschrift berust, kan het subsidiebedrag in gedeelten worden betaald, mits bij de subsidieverlening, of indien geen beschikking tot subsidieverlening is gegeven, bij de subsidievaststelling, is bepaald hoe de gedeelten worden berekend en op welke tijdstippen zij worden betaald.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 253-254]

VO = VvW, behoudens lid 2 dat in het VO luidde: Indien de subsidie niet op een wettelijk voorschrift berust, kan het subsidiebedrag in gedeelten worden betaald, mits bij de subsidievast­stelling is bepaald hoe de gedeel­ten worden berekend en op welke tijdstip­pen zij worden betaald.

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [4.2.7.2]

Memorie van toelichting

Het is niet ongebruikelijk dat het subsidiebedrag in termijnen wordt uitbetaald. De bevoegdheid daartoe is in dit artikel neergelegd. Daarin is het woord «gedeelten» in plaats van «termijnen» gebruikt, om te voorkomen dat verwarring ontstaat met het begrip «termijn» in de zin van een bepaald tijdvak.
Het is voor de subsidie-ontvanger van belang te weten dat de subsidie in gedeelten zal worden betaald, zodat hij zijn financiële planning daarop kan afstemmen. Daarom is bepaald dat het bestuursorgaan slechts bevoegd is de subsidie in gedeelten te betalen, indien dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Dit zou echter weinig zekerheid bieden, indien het bestuursor­gaan vrij zou zijn omvang en frequentie van de gedeelten te bepalen. Daarom moet tevens worden aangege­ven hoe de gedeelten worden bere­kend, en op welke tijdstippen zij worden betaald. Een simpele aanduiding als «twaalf gelijke maandelijkse termij­nen» kan daartoe overi­gens al voldoende zijn.
Ook hier is een voorziening nodig voor subsidies die niet op een wettelijk voorschrift berusten. Het tweede lid voorziet voor die categorie in de mogelijkheid bij de subsidieverle­ning, of, indien deze ontbreekt, bij de subsidievaststelling te bepalen dat in gedeelten wordt betaald, onder dezelfde beper­kingen als in het eerste lid gesteld. In dit geval zal de noodzaak om in gedeelten te betalen bij de concrete subsidiebeschikking moeten worden gemotiveerd (vgl. artikel 3.6.1), terwijl voorts uiteraard het aantal en de hoogte van de gedeel­ten aan eisen van redelijkheid moeten voldoen.

 

 

 

Share This