Artikel 4:65

Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens subsidie heeft aangevraagd bij een of meer andere bestuursorganen, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag of aanvragen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 266]

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS

Voor zover de aanvrager voor dezelfde begrote uitgaven tevens aanvra­gen heeft ingediend bij andere bestuursorganen, doet hij daarvan mededeling in de aanvraag, onder vermelding van de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvragen.

VvW = Eindtekst [4.2.8.2.6]

Memorie van toelichting 

Deze bepaling is ingegeven door de rapportage over het eerste spoor van het geïntegreerd subsidiebeleid (Kamerstukken II 1991/92, 22 150, nr. 5). Daarin werd geconstateerd dat in situaties waarin verschillende bestuursor­ganen subsidie verstrekken voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activi­teiten, het zaak is na te gaan in hoeverre dit leidt tot een onwense­lijke cumulatie van subsidies. Ook de Algemene Rekenkamer suggereerde in haar reactie op het ontwerp van afdeling 4.2.8 aandacht te besteden aan de cumulatie-problematiek.
Artikel 4.2.8.2.6 beoogt hieraan tegemoet te komen door te bepalen dat bij de aanvraag melding moet worden gemaakt van eventuele bij andere bestuurs­or­ganen ingedien­de aanvra­gen, voor zover die aanvragen althans betrekking hebben op dezelfde begrote uitgaven. Aldus kan een ongewenste cumulatie van subsidies worden voorkomen en wordt de betrokken subsidiever­strekkers de mogelijkheid geboden hun besluitvorming terzake onderling af te stemmen. Voor een goed begrip zij opgemerkt dat de onderha­vige bepaling een aanvulling vormt op artikel 4.2.8.2.4, eerste lid. Daarin is bepaald dat ook andere inkom­sten, die betrekking hebben op de activitei­ten waarvoor subsidie wordt gevraagd, in de begroting moeten worden vermeld. Daardoor zal als regel genoegzaam uit de begroting blijken in hoeverre de activitei­ten, waarvoor subsidie is aangevraagd, mede door andere bestuurs­organen worden gesubsi­dieerd. Dit kan echter anders zijn, indien de aanvrager een subsidie-aanvraag voor dezelfde begrote uitgaven bij ver­schil­lende be­stuursorganen heeft ingediend. Dit hoeft uit de begroting niet te blijken, zodat op dit punt de onderhavige bepaling aanvul­lend werkt.

Share This