Artikel 4:75

1. De aanvraag tot vaststelling gaat in ieder geval vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenverslag.
2. Indien de subsidie-ontvanger ingevolge wettelijk voorschrift verplicht is tot het opstellen van een jaarrekening als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of indien dit bij de subsidieverlening is bepaald, legt hij in plaats van het financieel verslag de jaarrekening over, onverminderd artikel 4:45, tweede lid.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 272-273]

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS = VvW [4.2.8.5.3], behoudens lid 2 dat in de Tekst RvS luidde: Indien de subsidie-ontvanger ingevolge wettelijk voorschrift verplicht is tot het opstellen van een jaarreke­ning als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of indien dit bij de subsidieverlening is bepaald, legt hij in plaats van het financieel verslag de jaarrekening over, die moet voldoen aan artikel 4.2.5.4.

Voorstel van wet

1. De aanvraag tot vaststelling gaat in ieder geval vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenver­slag.
2. Indien de subsidie-ontvanger ingevolge wettelijk voorschrift verplicht is tot het opstellen van een jaarreke­ning als bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of indien dit bij de subsidieverlening is bepaald, legt hij in plaats van het financieel verslag de jaarrekening over. Artikel 4.2.5.4, tweede lid, is van overeenkomstige toepas­sing.

Memorie van toelichting 

De verantwoording van de besteding van de subsidie vindt plaats door middel van de in dit artikel genoemde stukken. Het financiële verslag behelst de verantwoording van de financiële kant van de subsidieverhouding, terwijl het activiteitenverslag verantwoordt op welke wijze de activiteiten waarvoor de subsidie werd verleend zijn verricht en de daarmee samenhangen­de verplichtin­gen zijn nage­leefd. De eisen waaraan deze stukken moeten voldoen zijn in de navol­gende artikelen gegeven.
Artikel 4.2.8.5.3 eist dat de financiële verantwoording plaatsvindt in de vorm van een financieel verslag. Dit verslag zal in ieder geval moeten voldoen aan hetgeen artikel 4.2.5.4 op dit punt eist, namelijk het vermel­den van de aan de gesubsidiëerde activiteiten verbonden inkomsten en uitgaven, voorzover die voor de subsidievaststelling van belang zijn.
Het tweede lid bepaalt dat rechtspersonen die ingevolge titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gehouden zijn een jaarrekening op te maken, de subsidie daarin kunnen verantwoorden. Wel moet die dan zodanig zijn ingericht dat voldaan wordt aan de eisen van artikel 4.2.5.4.

Nota van wijziging

In artikel 4.2.8.5.3, tweede lid, wordt aan de eerste volzin, onder vervanging van de punt aan het slot door een komma, toegevoegd «onverminderd artikel 4.2.5.4, tweede lid.» en vervalt de tweede volzin.

Toelichting NvW 
Deze wijziging betreft een technische verbetering.

Share This