Artikel 4:77

Indien de subsidie-ontvanger zijn inkomsten in overwegende mate ontleent aan de subsidie kan bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening worden bepaald dat artikel 4:76 van overeenkomstige toepassing is.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 274]

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS

Indien de subsidie-ontvanger zijn inkomsten in overwegen­de mate ontleent aan de subsidie is artikel 4.2.8.5.4 van toepas­sing, indien dit bij wettelijk voorschrift of bij de subsidie­verlening is bepaald.

VvW = Eindtekst [4.2.8.5.5]

Memorie van toelichting

Ook als een subsidie-ontvanger zijn inkomsten in overwegende mate aan de subsidie ontleent, kan het voor de subsidievaststelling van belang zijn dat het bestuursorgaan inzicht heeft in de gehele financiële gang van zaken bij de subsidie-ontvanger. De onderhavige bepaling voorziet daarom in de mogelijkheid om bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening artikel 4.2.8.5.4 van toepassing te verklaren.

Share This