Artikel 4:80

Het activiteitenverslag beschrijft de aard en omvang van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend en bevat een vergelijking tussen de nagestreefde en de gerealiseerde doelstellingen en een toelichting op de verschillen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 275]

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [4.2.8.5.8]

Memorie van toelichting

Dit artikel vormt een uitwerking van artikel 4.2.5.3 door te bepalen dat bij de aanvraag tot vaststelling een activiteitenverslag moet worden ingediend. Dit verslag dient een beschrijving te geven van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend. Verder dient het verslag inzicht te geven in de vraag in hoeverre daarbij is voldaan aan de verplichtingen die over de aard en de omvang van de activiteiten zijn gesteld. Tenslotte dient het verslag een eigen evaluatie van de subsidie-ontvanger te bevatten over de mate waarin de activiteiten hebben bijgedragen aan de voor het subsidiejaar gestelde doeleinden (zie artikel 4.2.8.2.3). Deze laatste eis beoogt enerzijds de subsidie-ontvanger ertoe te brengen zich rekenschap te geven van de effectiviteit van zijn activi­teiten en beoogt anderzijds het bestuursorgaan een eerste handvat te geven voor een eigen beoordeling van de effectiviteit van het subsidie-instrument.
De vraag aan welke eisen de eigen evaluatie van de subsidie-ontvanger dient te voldoen, is afhankelijk van de aard van de subsidie-ontvanger en de door hem verrichte activiteiten. Bij wettelijk voorschrift of bij de subsidieverlening kunnen hierover nadere voorschrif­ten worden gegeven.

Share This