Artikel 4:83

Bij de bekendmaking van het besluit, inhoudende een beleidsregel, wordt zo mogelijk het wettelijk voorschrift vermeld waaruit de bevoegdheid waarop het besluit, inhoudende een beleidsregel, betrekking heeft voortvloeit.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoegd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 296]

VO = VvW

Tekst RvS = VvW  [4.4.4]

Voorstel van wet

Bij de bekendmaking van de beleidsregel wordt zo mogelijk het wettelijk voorschrift vermeld waaruit de bevoegdheid waarop de beleidsregel betrekking heeft voortvloeit.

Memorie van toelichting

Evenals bij andere besluiten is het ook bij beleidsregels uit een oogpunt van rechtszeker­heid belangrijk, dat de betrok­kenen weten binnen welk juridisch kader zij gegeven zijn. Artikel 3.6.2, tweede lid, mist ten aanzien van beleidsregels echter praktische betekenis, omdat de beleidsre­gel zelf geen wettelijke grondslag heeft. De bestuursbevoegdheid waarop de beleidsre­gel betrekking heeft, zal echter vaak wel bij wette­lijk voor­schrift zijn gecreëerd. Het is dan voor de betrokke­nen van belang om te weten om welk wettelijk voorschrift het gaat. Artikel 4.4.4 verplicht dit bij de bekendmaking van de beleidsregel te vermelden.
De woorden «zo mogelijk» zijn opgenomen omdat beleidsre­gels ook betrekking kunnen hebben op bestuursbevoegdhe­den zonder specifieke wette­lijke grondslag. Men denke aan bevoegd­heden tot het verrichten van privaat­rechtelijke rechtshande­lingen.

Verslag II

5.10 In dit artikel wordt voorgesteld om bij de bekendmaking van een beleidsregel «zo mo­gelijk» het wettelijk voorschrift te vermel­den waaruit de bevoegdheid waarop de be­leidsre­gel betrekking heeft, voortvloeit. De leden van de SGP‑fractiegaan ervan uit dat het niet de bedoeling van de gebruikte formu­lering is om in gevallen, waarin wel een wettelijke grondslag bestaat, deze niet te vermelden als dat voor dat orgaan niet mogelijk is, bij voorbeeld omdat het zelf niet zeker is van die grondslag. Mag derhalve worden aangeno­men dat met de woorden «zo mogelijk» is bedoeld dat de wettelijke grond­slag slechts behoeft te worden vermeld, indien het desbe­treffende besluit op een wettelijke grondslag berust?

Nota naar aanleiding van het verslag II

5.10 De aan het woord zijnde leden gaan er terecht van uit dat de zinsnede «zo moge­lijk» een beperkte betekenis heeft. De wette­lijke grondslag behoeft niet te worden vermeld indien de beleidsregels betrekking hebben op bevoegd­heden zonder wette­lijke grondslag. In de memorie van toelichting is de bevoegd­heid tot het ver­richten van privaatrechtelijke handelingen als voorbeeld genoemd. Het is daarentegen niet de bedoeling van de bepa­ling dat de vermel­ding van de wette­lijke grond­slag achter­wege zou kunnen blijven, indien die grond­slag wel bestaat maar het bestuursorgaan daaromtrent in onzekerheid verkeert. Overi­gens zal het in de meeste gevallen geen pro­bleem zijn om de wette­lijke grond­slag van de bevoegd­heid aan te wijzen.

Nota van wijziging

In artikel 4.4.4 wordt «de beleidsregel» vervangen door: het besluit, inhoudende een beleids­regel,.

Toelichting NvW
Zie antwoord 5.4.[1]

 

 


[1] .Bedoeld wordt antwoord 5.4 van NV II, zie PG Awb III, p. 283.

 

Share This