Artikel 5:28

Het bestuursorgaan dat bestuursdwang toepast, is bevoegd tot het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 ingevoerd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 375]

[Eindtekst] Artikel 5:28 [5.2.9]
Tot de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang behoort het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop be­vindt.

Voorontwerp

Het bestuursorgaan dat bestuursdwang toepast, is bevoegd gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt, te ver­zegelen.

Tekst RvS

Het bestuursorgaan dat bestuursdwang toepast, is bevoegd gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt, te ver­zegelen.

Advies RvS

8.11. Uit de toelichting op artikel 5.2.9 leidt de Raad af dat de ministers de in dat artikel geregelde bevoegdheid tot verzegeling zien als onderdeel van de bevoegdheid tot toepassing van bestuursdwang. De Raad adviseert dit in de bepaling tot uitdrukking te brengen. De opzet van het artikel stemt dan overeen met die van artikel 5.2.10, eerste lid.

Nader rapport

8.11. Aan het advies van de Raad om artikel 5.2.9 dezelfde redactie te geven als artikel 5.2.10, eerste lid, is gevolg gegeven.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Deze bepaling komt inhoudelijk overeen met de artikelen 128 Gemeentewet, 125 Provinciewet en 64 Water­schaps­wet. Anders dan in het voorontwerp het geval was, is thans uit intern harmoni­satie oogpunt tekstueel aansluiting gezocht bij de redactie van artikel 5.2.10, eerste lid. Van de bevoegdheid om gebou­wen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop be­vindt, te verze­gelen, kan soms nuttig gebruik worden gemaakt. Voordeel van verzegeling is dat een verzege­ling praktisch eenvou­dig is aan te brengen. In plaats van ingrijpende fysieke maatregelen zoals dichttimme­ren van gebouwen of weghalen van machines of andere inventaris, wordt volstaan met een min of meer symboli­sche handeling met een juridische betekenis. In dat laatste schuilt ook de zwakte van verzege­ling. Wanneer belanghebbenden niet bereid zijn zich aan de rechts­toestand van de verzege­ling te houden, zal toch nader met be­stuursdwang of met het opleg­gen van een dwangsom moeten worden opgetreden.
In het wetsvoorstel wordt verzegeling als een (bijzondere) vorm van bestuursdwang behandeld. Daaruit vloeit voort dat niet de moge­lijkheid wordt geboden om een combinatie toe te passen van verzegeling en het opleggen van een dwangsom. De enige directe sanctie die op het verbre­ken van een verzegeling is gesteld, is een strafsanctie. Er zij aan herinnerd dat het verbreken van een verzegeling als in dit voorschrift bedoeld in artikel 199 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld.

Dit artikel is met ingang van 1 juli 2009 vervangen bij wet van 25 juni 2009, Stb. 264 (wetsvoorstel 29 702).

[Eindtekst] Het bestuursorgaan dat bestuursdwang toepast, is bevoegd tot het verzegelen van gebouwen, terreinen en hetgeen zich daarin of daarop bevindt.

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS

Dit artikel was in de Tekst RvS niet opgenomen.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

[29 702, p. 107]

Zie Memorie van toelichting bij artikel 5:27.

 

Share This