6.2 Overige algemene bepalingen (artt. 6:4-6:24)

Afdeling 6.2 Overige algemene bepalingen

[bron: PG Awb I, p. 285]

Voorlopig verslag II

[2.153] De AROB-rechter is niet bevoegd een proceskostenveroordeling uit te spreken. Een actie tot schadevergoeding in verband met gemaakte proceskosten wordt gebaseerd op onrechtmatige daad. Bij de beoordeling van de vraag of sprake is van onrechtmatig handelen gaat de burgerlijke rechter uit van de beslissing van de AROB-rechter; heeft deze de normschending reeds vastgesteld dan zal door de civiele rechter de onrechtmatigheid van het overheidshandelen al snel worden aangenomen. Het bovenstaande zal op andere gebieden van administratief procesrecht niet wezenlijk anders liggen. Verdient het aanbeveling paragraaf 6.2 Awb aan te vullen met een regeling inzake proceskostenveroordeling in het administratief recht?
[2.154] De leden van de S.G.P.-fractie vroegen hoe het eerste lid van dit artikel zich verhoudt tot de in artikel 6.2.8. eerste lid, geregelde doorzendplicht.

Memorie van antwoord II

(2.153) Nu de civiele rechter het mogelijk heeft gemaakt ter zake van onrechtmatige daad een vergoeding te vragen voor proceskosten, gemaakt in een administratiefrechtelijke procedure, verdient het inderdaad de voorkeur een regeling voor de proceskostenveroordeling in het bestuursprocesrecht op te nemen. Daartoe zullen in de tweede tranche van de Awb voorstellen worden gedaan.
(2.154) Artikel 6.2.0 bepaalt dat bezwaar wordt gemaakt c.q. beroep wordt ingesteld door indiening van een bezwaar- of beroepschrift bij het bevoegde orgaan; artikel 6.2.8 geeft aan wat moet gebeuren wanneer een bezwaar- of beroepschrift is ingediend bij een onbevoegd orgaan. In samenhang bezien komt artikel 6.2.8 dus in beeld wanneer aan artikel 6.2.0 een onjuiste toepassing is gegeven. Wanneer dat aan de belanghebbende niet valt toe te rekenen (bijvoorbeeld omdat hij door het bestuursorgaan zelf op het verkeerde been was gezet bij de vermelding van de openstaande rechtsmiddelen) moet hij daarvan niet de dupe worden; daarin voorziet artikel 6.2.8, derde lid.

 

 

Share This