Artikel 6:23

1. Indien beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar of beroep, wordt daarvan bij de bekendmaking van de beslissing melding gemaakt.
2. Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 314]

[Eindtekst] Artikel 6:23 [6.2.15]
1. Indien de mogelijkheid openstaat tegen de beslissing op het bezwaar of beroep beroep in te stellen, wordt daarvan bij de bekend­making van de beslissing melding gemaakt.
2. Hierbij wordt vermeld voor wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan de mogelijkheid van beroep openstaat.

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS

Indien de mogelijkheid openstaat tegen de beslissing op het bezwaar- of beroepschrift beroep in te stellen, wordt daarvan bij de bekendmaking van de beslissing melding gemaakt.

Voorstel van wet

1. Indien de mogelijkheid openstaat tegen de beslissing op het bezwaar of beroep beroep in te stellen, wordt daarvan bij de bekend­making van de beslissing melding gemaakt.
2. Hierbij wordt vermeld voor wie, binnen welke termijn en bij welke instantie de mogelijkheid van beroep openstaat.

Memorie van toelichting

Zoals ook voor besluiten reeds is geregeld in artikel 3.5.5, wordt in dit artikel bepaald dat ook bij de bekendmaking van beslissingen op bezwaar en beroep de openstaande rechtsmiddelen moeten worden vermeld. Veelal is dit al voorgeschreven, zodat de voorgestelde bepaling harmoni­serend werkt en de specifieke bepalingen op dit punt overbodig maakt.
Het vermelden van de rechtsmiddelen is van belang, omdat er diverse mogelijkheden zijn.
Tegen een beslissing op bezwaar zal in het algemeen beroep op een administratieve rechter openstaan. Tegen een beslissing genomen in administratief beroep zal of – in uitzonderingsgevallen – hoger admini­stratief beroep openstaan, of beroep op een administratieve rechter. En tegen een beslissing van een administratieve rechter ten slotte staat soms hoger beroep open: men denke aan het hoger beroep op de Centrale Raad van Beroep tegen uitspraken van de ambtenarengerechten en van de raden van beroep. Voorts staat tegen een aantal uitspraken van sommige administratieve rechters beroep in cassatie open op de Hoge Raad. Te denken valt aan de uitspraken van de belastingkamers van de gerechtshoven en aan sommige uitspraken van de Centrale Raad van Beroep.

Nota van wijziging

In artikel 6.2.15, tweede lid, worden de woorden «bij welke instantie» vervangen door: bij welk orgaan.

Toelichting NvW
In hoofdstuk 6 worden de woorden «orgaan» en «instantie» door elkaar gebruikt, waar steeds hetzelfde bedoeld is, namelijk een orgaan waarbij bezwaar of beroep kan worden ingesteld: het oorspronkelijk beslissende bestuursorgaan, of het orgaan waar administratief beroep wordt ingesteld of het rechterlijk orgaan, belast met administratieve rechtspraak. De terminologie is intern gestroomlijnd.

Nota van verbetering

In artikel 6.2.15, tweede lid, moet «bij welke orgaan» worden vervangen door: bij welk orgaan.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 gewijzigd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495).

[bron: PG Awb II, p. 364]

[Eindtekst] Artikel 6:23 [6.2.15]
1. Indien beroep kan worden ingesteld tegen de beslissing op het bezwaar of beroep, wordt daarvan bij de bekendmaking van de beslissing melding gemaakt.
2. Hierbij wordt vermeld door wie, binnen welke termijn en bij welk orgaan beroep kan worden ingesteld.

Tweede NvW = Eindtekst

Toelichting Tweede NvW
Artikel 6:23 wordt geharmoniseerd met artikel 3:45.

 

 

Share This