Artikel 6:4

1. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.
2. Het instellen van administratief beroep geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij het beroepsorgaan.
3. Het instellen van beroep bij een bestuursrechter geschiedt door het indienen van een beroepschrift bij die rechter.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 285]

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [6.2.0]

Memorie van toepassing

In dit artikel wordt bepaald op welke wijze bezwaar of beroep aanhangig wordt gemaakt. Dat geschiedt steeds door indiening van het bezwaar- of beroepschrift bij het orgaan dat daarop moet beslissen. De formulering van de leden houdt evenwel rekening met de verschillen tussen de procedures.
Bij bezwaar wordt bepaald dat het bezwaarschrift wordt ingediend bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft; daarmee is tevens een belangrijk aspect van deze procedure benadrukt, te weten dat van heroverweging door het primair beslissende orgaan.
Bij administratief beroep is bepaald dat het geschrift wordt ingediend bij het «beroepsorgaan». Daarmee wordt gedoeld op het bestuursorgaan dat bevoegd is tot de beslissing in beroep. In een hoogst enkel geval dient krachtens huidig recht een beroepschrift te worden ingediend bij een ander orgaan dan het beroepsorgaan: zie de artikelen 49 jo. 50 van de Drank- en horecawet. Dit is echter een uitzondering op de algemeen geldende, logische regel: die wordt thans vastgelegd.
Het instellen van beroep bij een administratieve rechter tenslotte geschiedt door indiening van het beroepschrift bij de bevoegde admini­stratieve rechter. Dat geldt ingevolge artikel 6.2.16, eerste lid, ook ingeval van hoger beroep tegen een uitspraak van een administratieve rechter. Ingeval van beroep in cassatie geldt echter, overeenkomstig de bestaande wetgeving, dat het beroepschrift moet worden ingediend bij de rechter tegen wiens uitspraak het beroep zich richt. Dit is neergelegd in artikel 6.2.16, tweede lid.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] In artikel 6:4, derde lid, wordt «beroep op een administratieve rechter» vervangen door: beroep bij een bestuursrechter.

VO = VvW

Voorstel van wet

In artikel 6:4, derde lid, wordt “beroep op een administratieve rechter” vervangen door: beroep bij een bestuursrechter.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 4:125.

 

Share This