Artikel 6:1

De hoofdstukken 6 en 7 zijn van overeenkomstige toepassing indien is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 281]

Voorontwerp

Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing indien is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen andere handelingen van bestuursorganen dan besluiten.

Tekst RvS

Dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing indien is voorzien in de mogelijkheid van bezwaar of beroep tegen andere handelingen van bestuursorga­nen dan besluiten.

VvW = Eindtekst [6.1.2]

Memorie van toelichting

In verreweg de meeste gevallen staat de mogelijkheid van bezwaar of beroep slechts open tegen «besluiten» van bestuursorganen. Daarom zijn de definitiebepalingen van bezwaar en beroep in artikel 1.5 daarop ook toegesneden, en spreekt ook artikel 6.1.1 over bezwaar of beroep tegen «besluiten». Zowel de Wet administratieve rechtspraak bedrijfsorgani­satie (artikel 4, tweede lid, onderdeel b) als de Ambtenarenwet 1929 (artikel 3) openen evenwel tevens de mogelijkheid, beroep in te stellen tegen «handelingen» van bestuursorganen. In die gevallen dienen de onderhavige bepalingen uiteraard evenzeer van toepassing te zijn. Artikel 6.1.2 verklaart de hoofdstukken 6 en 7 derhalve van overeenkomstige toepassing op bezwaar of beroep tegen andere handelingen dan besluiten. Dat houdt in, dat waar in die hoofdstukken sprake is van «besluit», in dat geval daarvoor in de plaats moet worden gelezen: «handeling».

Share This