7.1 Bezwaar voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter (artt. 7:1-7:1a)

HOOFDSTUK 7 BIJZONDERE BEPALINGEN OVER BEZWAAR EN ADMINISTRATIEF BEROEP

Afdeling 7.1 Bezwaar voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter

[bron: PG Awb I, p. 317]

Memorie van toelichting

(21 221) In de inleidende toelichting bij de hoofdstukken 6 en 7 is reeds uiteengezet om welke redenen een algemene regeling van de bezwaarschriftprocedure in deze wet wenselijk is. Zoals daar is aangegeven, is het de bedoeling dat de regeling voor alle bezwaarschriftprocedures gaat gelden.
Daar, als ook in het algemene deel van deze toelichting, is uiteengezet waarom de algemene regels voor bezwaar, administratief beroep en beroep op een administratieve rechter in hoofdstuk 6 zijn opgenomen en de bijzondere regels voor bezwaar en administratief beroep in hoofdstuk 7, respectievelijk in afdeling 7.1 en afdeling 7.2.

Bij de keuze van de onderwerpen die – verdeeld over de afdelingen 6.2 en 7.1 – voor bezwaar geregeld moeten worden, heeft een aantal overwegingen een rol gespeeld.
In de eerste plaats is gestreefd naar een geheel van bepalingen die de belangrijkste punten zodanig regelen, dat een nadere regeling door de bijzondere wetgever niet nodig is. Deze kan dus, indien er geen duidelijke behoefte is aan bijzondere regels, afzien van het opstellen van bepalingen over bezwaar.
Daarnaast is overwogen dat de regeling voor de burger die met verschillende bezwaarschriftprocedures te maken kan krijgen, voldoende eenvormigheid moet brengen. Het is voor hem van belang, dat hij niet in de ene procedure met andere vereisten wordt geconfronteerd dan in de andere.
Een belangrijk punt waarop de bijzondere regelgever een keuze kan maken, betreft het inschakelen van een adviescommissie. Verwezen zij naar artikel 6.3.18.
Zoals in het algemeen deel van de toelichting op hoofdstuk 6 is vermeld, hebben wij in de commentaren aanleiding gevonden een deel van de bepalingen die in het voorontwerp in de paragrafen 6.3 en 6.4 waren opgenomen, gezien hun algemene karakter naar afdeling 6.2 over te hevelen. Dit heeft ertoe geleid dat de volgende artikelen van paragraaf 6.3 van het voorontwerp zijn vervangen door de daarachter tussen haakjes geplaatste artikelen van afdeling 6.2 van het onderhavige wetsvoorstel: 6.3.1 (6.2.0), 6.3.2 (6.2.0a), 6.3.3 (6.2.0b), 6.3.4 (6.2.7, eerste lid), 6.3.5 (6.2.12b), 6.3.b (6.2.8b) en 6.3.17, vijfde lid (6.2.15).
Anderzijds is artikel 6.2.9 uit het voorontwerp verplaatst naar afdeling 7.1 (artikel 6.3.1a) en is artikel 6.2.10 uit het voorontwerp vervallen. Zie daarvoor de toelichting op artikel 6.3.1a.

Deze afdeling is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450).

[Eindtekst] In het opschrift van afdeling 7.1 wordt «beroep bij de administratieve rechter» vervangen door: beroep bij de bestuursrechter.

VO Dit artikel was niet in het consultatievoorstel opgenomen.

Voorstel van wet

In het opschrift van afdeling 7.1 wordt “beroep bij de administratieve rechter” vervangen door: beroep bij de bestuursrechter.

Memorie van toelichting

Deze wijziging houdt verband met de vervanging van de termen administratieve rechter en administratieve rechtspraak door bestuursrechter en bestuursrechtspraak. Zie de toelichting bij artikel 1:4 (artikel I, onderdeel A).

Gewijzigd voorstel van wet

In het opschrift van afdeling 7.1 wordt «beroep bij de administratieve rechter» vervangen door: beroep bij de bestuursrechter.

 

 

 

Share This