Artikel 7:14a

Indien door een ander dan de aanvrager bezwaar is gemaakt tegen een besluit op aanvraag, wordt de aanvrager voor de toepassing van paragraaf 4.1.3.2 gelijkgesteld met de indiener van het bezwaarschrift.

 

Dit artikel is met ingang van 1 oktober 2009 toegevoegd bij wet van 29 augustus 2009, Stb. 383 (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen; kamerstukken 29 934)

[Eindtekst] Indien door een ander dan de aanvrager bezwaar is gemaakt tegen een besluit op aanvraag, wordt de aanvrager voor de toepassing van paragraaf 4.1.3.2 gelijkgesteld met de indiener van het bezwaarschrift.

Voorstel van wet

Na artikel 7:14 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Artikel 7:14a
Indien door een ander dan de aanvrager bezwaar is ingesteld tegen een besluit op aanvraag, wordt de aanvrager voor de toepassing van paragraaf 4.1.3.2 gelijkgesteld met de indiener van het bezwaarschrift.

Memorie van toelichting

Dit artikel ziet op de situatie dat een derde-belanghebbende een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit dat op aanvraag is genomen, maar de aanvrager van dat besluit niet. In die situatie heeft niet alleen de derde-belanghebbende, maar ook de oorspronkelijke aanvrager een wettelijk te erkennen belang bij een tijdige beslissing op het bezwaar. Artikel 7.14a waarborgt daarom dat in dat geval ook de oorspronkelijke aanvrager het recht heeft om het bestuursorgaan in gebreke te stellen.

Nota van wijziging

2. In artikel I, onderdeel E, wordt in artikel 7:14a «bezwaar is ingesteld» vervangen door: bezwaar is gemaakt.

Toelichting NvW
2. Deze wijziging brengt de redactie van de bepaling in overeenstemming met de elders in de Awb gebruikte terminologie.

Share This