Artikel 7:16

1. Voordat een beroepsorgaan op het beroep beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Het beroepsorgaan stelt daarvan in ieder geval de indiener van het beroepschrift op de hoogte, alsmede het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit of bij de behandeling van het bezwaarschrift hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 356]

Voorontwerp

1. Voordat het beroepsorgaan op het beroepschrift beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid te worden gehoord.
2. Het beroepsorgaan zendt daartoe in ieder geval een schriftelijke uitnodiging aan de indiener van het beroepschrift, aan het bestuurs­orgaan dat het besluit heeft genomen, en aan de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het besluit of bij de behandeling van het bezwaarschrift daartegen hun zienswijze naar voren hebben gebracht.

Tekst RvS = VvW [6.4.7]

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Het horen van belanghebbenden is ook bij de behandeling van admini­stratief beroep een belangrijk vereiste. Conform het tweede lid zullen dan ook die belanghebbenden van de hoormogelijkheid op de hoogte moeten worden gesteld, van wie te verwachten is dat zij bezwaar zullen hebben tegen de al of niet inwilliging van het beroep. Zie: Afd. rechtspraak 15 maart 1983, AB 1983, 400, m.n. Tevens zal het bestuursorgaan dat het bestreden besluit genomen heeft, uitgenodigd moeten worden.

Share This