Artikel 7:22

Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 360]

[Eindtekst] Artikel 7:22 [6.4.13]
1. Op verzoek van de belanghebbende kunnen door hem meege­brachte getuigen en deskundigen worden gehoord.
2. De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de belanghebbende die deze heeft meegebracht.

Voorontwerp

1. Op verzoek van belanghebbenden kunnen op de hoorzitting door hen meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord.
2. De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de belanghebbenden.

Tekst RvS

1. Op verzoek van belanghebbenden kunnen op de hoorzitting door hen meegebrachte getuigen en deskundigen worden gehoord.
2. De kosten van getuigen en deskundigen zijn voor rekening van de belanghebbenden.

Advies RvS

De Raad moge verwijzen naar hetgeen hij heeft opgemerkt ten aanzien van artikel 6.3.13, tweede lid. Voorts verdient het voor een goede procesorde aanbeveling dat aan de beroepsinstantie tijdig kennis wordt gegeven van de medebrenging van getuigen en deskundigen, zoals bijvoorbeeld in artikel 41, vierde lid, van de Wet op de Raad van State is voorgeschreven. Een daartoe strek­kende bepaling ware in het ontwerp op te nemen.

Nader rapport

Aan de suggestie van de Raad ten aanzien van het tweede lid is gevolg gegeven. Hoewel het voor een goede procesorde een voordeel kan zijn dat de beroepsinstantie tevoren weet van de medebrenging van getuigen en deskundigen, lijkt een uitdruk­kelijk verplichting tot kennisgeving iets minder te passen in de procedure van administratief beroep (en de bezwaarschriftprocedure; zie artikel 6.3.13, eerste lid), die een wat minder formeel karakter hebben dan bij administratieve rechtspraak en beroep op de Kroon. Daarom is de suggestie ten aanzien van het eerste lid niet gevolgd. De tekst ervan is gelijk aan die van artikel 6.3.13, eerste lid.

VvW = Eindtekst

Dit artikel is met ingang van 12 maart 2002 gewijzigd bij wet van 24 januari 2002 Stb. 55 (wetsvoorstel 27 024)

[Eindtekst] In artikel 7:22 vervalt het tweede lid, alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting artikel 7:8.

Share This