Artikel 7:25

Voor zover het beroepsorgaan het beroep ontvankelijk en gegrond acht, vernietigt het het bestreden besluit en neemt het voor zover nodig in de plaats daarvan een nieuw besluit.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 362]

VO = VvW

Tekst RvS = VvW [6.4.16]

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Dit artikel verschilt van artikel 6.3.16 dat voor de bezwaarschriftpro­cedure een volledige heroverweging verplicht stelt indien het bezwaar ontvankelijk is.
De reden hiervoor is, dat de taak van het beroepsorgaan niet in die bewoordingen behoort te worden vastgelegd. In een aantal gevallen van administratief beroep is er, hoewel er geen sprake is van beperkte toetsingsgronden, een gradueel verschil met de volledige heroverweging zoals die kenmerkend is voor de bezwaarschriftprocedure. Zo kan een college van gedeputeerde staten, oordelend in beroep over een besluit van een gemeentebestuur, zich geroepen voelen om met het oog op de primaire beleidsverantwoordelijkheid van het gemeentebestuur in enige mate het gemeentelijk beleid te respecteren, bij voorbeeld door de door het gemeentebestuur vastgestelde beleidsregels als een gegeven kader te aanvaarden. Met het beroep op de kennelijke bedoeling van de wetgever heeft de Afdeling rechtspraak gedeputeerde staten, oordelend in administratief beroep op grond van de Wet Autovervoer Personen, tot een enigszins beperkte toetsing zelfs verplicht geacht (Afd. rechtspraak 3 juni 1982, AB 1983, 4, m.n.).
Aangezien over dit punt verschillende standpunten worden ingenomen, die ook in jurisprudentie en literatuur doorklinken, verdient het de voorkeur nu geen bepaling op te nemen die een bepaalde richting afsnijdt.
Als hoofdregel van administratief beroep is wel in dit artikel vastgelegd dat het beroepsorgaan niet volstaat met een gehele of gedeeltelijke vernietiging van een bestreden besluit, maar daarvoor ook, indien dat nodig is, een nieuw besluit in de plaats stelt. Niet in alle gevallen is dat nodig. Wanneer met een vernietiging volledig bereikt wordt hetgeen de appellant beoogde, is een nieuw besluit vanzelfsprekend niet nodig.

Voorlopig verslag II

[2.221] Dit artikel bepaalt, dat het administratief beroepsorgaan, voorzover het een beroep ontvankelijk en gegrond acht, een bestreden besluit dient te vernietigen en in de plaats daarvan, voor zover nodig, een nieuw besluit moet nemen.
Zou indien sprake is van administratief beroep bij een ander orgaan dat niet behoort tot hetzelfde openbare lichaam, het administratief beroepsorgaan, in verband met de decentralisatieproblematiek, een terughoudende opstelling moeten betrachten, zo vroegen de commissies met uitzondering van de G.P.V.-fractie.
[2.222] Komt dit artikel niet in strijd met de decentralisatiegedachte, zo wilden de commissies gaarne van de regering vernemen.

Memorie van antwoord II

[2.221 en 2.222] Enerzijds kan het inderdaad van belang zijn dat administratieve beroepsorganen zich enigszins terughoudend opstellen ten opzichte van het bestuursorgaan waarvan het besluit afkomstig is; anderzijds heeft administratief beroep nu juist in een aantal gevallen ook duidelijk de bedoeling dat het (hogere) orgaan in zekere zin een eigen beleid voert. Algemene uitspraken zijn hierover derhalve niet te doen. Wel kan nogmaals worden vermeld dat de mogelijkheid van bezwaar als voorprocedure voor de toegang tot de rechter in het algemeen de voorkeur verdient boven administratief beroep.

Share This