Artikel 7:26

1. De beslissing op het beroep dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. Daarbij wordt, indien ingevolge artikel 7:17 van het horen is afgezien, tevens aangegeven op welke grond dat is geschied.
2. Indien de beslissing afwijkt van het advies van een commissie als bedoeld in artikel 7:19, tweede lid, worden in de beslissing de redenen voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.
3. De beslissing wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht. Betreft het een besluit dat niet tot een of meer belanghebbenden was gericht, dan wordt de beslissing bekendgemaakt op dezelfde wijze als waarop dat besluit bekendgemaakt is.
4. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de beslissing wordt hiervan mededeling gedaan aan het bestuursorgaan tegen welks besluit het beroep was gericht, aan degenen tot wie het bestreden besluit was gericht en aan de belanghebbenden die in beroep hun zienswijze naar voren hebben gebracht.
5. Bij de mededeling, bedoeld in het vierde lid, is artikel 6:23 van overeenkomstige toepassing en wordt met het oog op de aanvang van de beroepstermijn zo duidelijk mogelijk aangegeven wanneer de bekendmaking van de beslissing overeenkomstig het derde lid heeft plaatsgevonden.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 362-364]

Voorontwerp

1. De beslissing op het beroepschrift wordt met redenen omkleed.
2. Indien de beslissing afwijkt van het advies van een commissie als bedoeld in artikel 6.4.10, tweede lid, worden in de beslissing de redenen voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.
3. De beslissing op het beroepschrift wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht, onder wie begrepen de indiener.
4. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de beslissing wordt hiervan mededeling gedaan aan het bestuursorgaan tegen welks besluit het beroep gericht was, en aan de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het bestreden besluit, in de bezwaarschriftprocedure of in de beroepsprocedure hun zienswijze naar voren hebben gebracht.
5. Bij de mededeling, bedoeld in het vierde lid, wordt met het oog op de aanvang van de beroepstermijn zo duidelijk mogelijk aangegeven wanneer de bekendmaking van de beslissing overeenkomstig het derde lid heeft plaatsgevonden.
6. Bij de bekendmaking en de mededeling, bedoeld in het derde en vierde lid, wordt vermeld voor wie, binnen welke termijn en bij welke instantie de mogelijkheid openstaat tegen de beslissing op het beroepschrift beroep in te stellen.

Tekst RvS

1. De beslissing op het beroepschrift dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld.
2. Indien de beslissing afwijkt van het advies van een commissie als bedoeld in artikel 6.4.10, tweede lid, worden in de beslissing de redenen voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meegezonden.
3. De beslissing op het beroepschrift wordt bekend gemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht.
4. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de beslissing wordt hiervan mededeling gedaan aan het bestuursorgaan tegen welks besluit het beroep gericht was, en aan de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het bestreden besluit, in de bezwaarschriftprocedure of in de beroepspro­cedure hun zienswijze naar voren hebben gebracht.
5. Bij de mededeling, bedoeld in het vierde lid, is artikel 6.2.15 van overeenkomstige toepassing en wordt met het oog op de aanvang van de beroepstermijn zo duidelijk mogelijk aangegeven wanneer de bekendmaking van de beslissing overeenkomstig het derde lid heeft plaatsgevonden.

Advies RvS

De Raad is van oordeel dat het te ver gaat voor te schrijven dat na de bekendmaking van de beslissing hiervan behalve aan de belangheb­benden die in de beroepsprocedure hun zienswijze naar voren hebben gebracht, ook mededeling moet worden gedaan aan de belangheb­benden die bij de voorbereiding van het bestreden besluit of in de bezwaarschriftprocedure hun ziens­wijze naar voren hebben gebracht. Daarmee wordt een onevenredig zware last gelegd op het beroeps­orgaan. Deze bepaling ware derhalve in vorenbedoelde zin aan te passen.

Nader rapport

Wij delen het bezwaar van de Raad en hebben de mededelingsver­plichting dienovereenkomstig beperkt. Wel is toegevoegd dat ook mededeling moet worden gedaan aan degenen tot wie het bestreden besluit was gericht.

Voorstel van wet [6.4.17]

1. De beslissing op het beroep dient te berusten op een deugdelijke motivering, die bij de bekendmaking van de beslissing wordt vermeld. Daarbij wordt, indien ingevolge artikel 6.4.8 van het horen is afgezien, tevens aangegeven op welke grond dat is geschied.
2. Indien de beslissing afwijkt van het advies van een commissie als bedoeld in artikel 6.4.10, tweede lid, worden in de beslissing de redenen voor die afwijking vermeld en wordt het advies met de beslissing meege­zonden.
3. De beslissing wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking aan degenen tot wie zij is gericht.
4. Zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de beslissing wordt hiervan mededeling gedaan aan het bestuursorgaan tegen welks besluit het beroep was gericht, aan degenen tot wie het bestreden besluit was gericht en aan de belanghebbenden die in beroep hun zienswijze naar voren hebben gebracht.
5. Bij de mededeling, bedoeld in het vierde lid, is artikel 6.2.15 van overeenkomstige toepassing en wordt met het oog op de aanvang van de beroepstermijn zo duidelijk mogelijk aangegeven wanneer de bekend­making van de beslissing overeenkomstig het derde lid heeft plaatsge­vonden.

Memorie van toelichting

Het vierde lid eist dat de beslissing op het beroep wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan tegen welks besluit het beroep gericht was en aan de belanghebbenden die in de beroepsprocedure hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Het voorontwerp eiste tevens mededeling aan de belanghebbenden die bij de voorbereiding van het bestreden besluit of in de bezwaarschriftprocedure hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Wij hebben die laatste verplichting niet overgenomen, omdat daarmee een onnodig zware last op het beroepsorgaan zou worden gelegd. Immers ingevolge artikel 6.4.7, tweede lid, worden deze belangheb­benden allen in de gelegenheid gesteld hun zienswijze in de beroepspro­cedure naar voren te brengen. Doen zij dat, dan worden zij van de beslissing op het beroep op de hoogte gebracht. Er is onvoldoende reden de verplichting tot mededeling uit te breiden tot belanghebbenden die niet in de beroepsprocedure van hun zienswijze blijk hebben gegeven.
Op dit laatste is één uitzondering gemaakt. Indien door een derde beroep is ingesteld en degene tot wie het bestreden besluit is gericht, zijn zienswijze in de beroepsprocedure niet naar voren brengt, dient hij toch van de beslissing op het beroep op de hoogte te worden gesteld. Dat is in het bijzonder van belang indien het bestreden besluit in beroep wordt vernietigd, gewijzigd of vervangen.

Voorlopig verslag II

[2.223] De VUGA adviseert de volgende tekst: Artikel 6.4.17, tweede lid, toevoegen: «indien het besluit waartegen beroep is ingesteld niet tot een of meer belanghebbenden was gericht, wordt de beslissing tevens op de voet van artikel 3.5.3 bekend gemaakt».
Toelichting: Voor besluiten die niet tot een of meer belanghebbenden zijn gericht schrijft artikel 3.5.3 een algemene bekendmaking voor. Indien een dergelijk besluit bij de beslissing op het bezwaar of beroep wordt gewijzigd of ingetrokken behoort die wijziging of intrekking eveneens algemeen bekend te worden gemaakt.

Memorie van antwoord II

[2.223] Evenals bij de overeenkomstige vraag inzake bezwaar, zijn wij van oordeel dat het voorstel een verbetering inhoudt. Bij nota van wijziging wordt artikel 6.4.17 gewijzigd, zij het dat wij er de voorkeur aan geven nog meer aansluiting te zoeken bij de wijze van bekendmaking van het oorspronkelijke besluit.

Nota van wijziging

Aan artikel 6.4.17, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende als volgt: Betreft het een besluit dat niet tot een of meer belanghebbende was gericht, dan wordt de beslissing bekendgemaakt op dezelfde wijze als waarop dat besluit bekendgemaakt is.

Toelichting NvW
Deze wijzigingen zijn opgenomen naar aanleiding van het voorlopig verslag. Verwezen zij naar de antwoorden op de vragen 2.213 en 2.223.

Tweede nota van wijziging

In artikel 6.4.17, derde lid, tweede volzin, wordt het woord «belanghebbende» vervangen door: belanghebbenden.

Toelichting Tweede NvW
Deze wijzigingen betreffen het herstel van enkele misstel­lingen in bepalingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen bij de eerste nota van wijziging (stuk nr. 6).

Share This