Artikel 7:27

Artikel 3:6, tweede lid, afdeling 3.4, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49 en titel 4.1, met uitzondering van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdelen b en c, derde lid en vierde lid en paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van toepassing op besluiten op grond van deze afdeling.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 4 juni 1992 Stb. 315 (wetsvoorstel 21 221)

[bron: PG Awb I, p. 364]

[Eindtekst] Artikel 7:27 [6.4.18]
Afdeling 3.4, de artikelen 3:41 tot en met 3:45 en hoofdstuk 4, met uitzondering van artikel 4:19, zijn niet van toepassing.

Voorontwerp

Op de behandeling van beroepschriften zijn hoofdstuk 3, met uitzondering van paragraaf 2, en hoofdstuk 4 niet van toepassing.

Tekst RvS

Op de behandeling van beroepschriften zijn hoofdstuk 3, met uitzondering van paragraaf 2, en hoofdstuk 4 niet van toepassing.

Advies RvS

Hetgeen hiervoor is opgemerkt met betrekking tot artikel 6.3.19, geldt evenzeer voor de onderhavige bepaling. Te overwegen ware of een aantal algemene bepalingen over besluiten, met name neergelegd in paragraaf 3.5, van overeenkomstige toepassing dienen te worden verklaard op de behandeling van beroepschriften.

Nader rapport

De opmerking van de Raad heeft geleid tot overeenkomstige wijzi­gingen als in artikel 6.3.19. Zie aldaar.

Voorstel van wet

Afdeling 3.4, de artikelen 3.5.2 tot en met 3.5.5 en hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing.

Nota van wijziging

In artikel 6.4.18 wordt na de woorden «hoofdstuk 4» ingevoegd: «, met uitzondering van artikel 4.1.4.5,».

Toelichting NvW
Deze wijzigingen zijn opgenomen naar aanleiding van het voorlopig verslag. Verwezen zij naar het antwoord op de vragen 2.216 en 2.217.

Dit artikel is gewijzigd bij wet van 14 oktober 1993, Stb. 581 (wetsvoorstel 22 601)

[bron: PG Awb II, p. 370-371]

[Eindtekst] Artikel 7:27 [6.4.18]
De afdelingen 3.4 en 3.5, de artikelen 3:41 tot en met 3:45 en hoofdstuk 4, met uitzondering van artikel 4:19, zijn niet van toepassing.

Voorstel van wet

In artikel 6.4.18 wordt «Afdeling 3.4» vervangen door: De afdelingen 3.4. en 3.4A.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 7:14.

Nota van wijziging

In artikel I, onderdeel J, wordt «artikel 6.4.18» vervangen door: artikel 7:27.

Dit artikel is met ingang van 26 juli 1995 gewijzigd bij wet van 10 juli 1995 Stb. 355 (wetsvoorstel 23 983)

[bron: PG Awb III, p. 400]

[Eindtekst] Artikel 7:27 [6.4.18]Artikel 3:6, tweede lid, de afdelingen 3.4 en 3.5, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49, en hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing.

Voorstel van wet

In de artikelen 7:14 en 7:27 wordt «De afdelingen 3.4 en 3.5» telkens vervan­gen door: Artikel 3:6, tweede lid, de afdelingen 3.4 en 3.5.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 7:14.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1998 gewijzigd bij wet van 20 juni 1996 Stb. 333 (wetsvoorstel 23 700)

[bron: PG Awb III, p. 400]

[Eindtekst] Artikel 7:27
Artikel 3:6, tweede lid, de afdelingen 3.4 en 3.5, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49, en hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing.

VO Dit artikel was in het VO niet opgenomen.

Tekst RvS

De afdelingen 3.4 en 3.4A, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3.6.4, en hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing.

Voorstel van wet

De afdelingen 3.4 en 3.5, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3.6.4, en hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 7:14.

NvW = Eindtekst

Toelichting NvW
Zie Toelichting bij artikel 7:14.

Handelingen II

Zie Hand. II bij artikel 7:14.

Dit artikel is met ingang van 1 september 2004 gewijzigd bij wet van 13 mei 2004, Stb. 220 (wetsvoorstel 27 563)

[Eindtekst] Artikel 7:27
Artikel 3:6, tweede lid, de afdelingen 3.4 en 3.5, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49, en hoofdstuk 4 zijn niet van toepassing op besluiten op grond van deze afdeling.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

[27 563, p. 11]

Door toevoeging van de zinsnede «op grond van deze afdeling» in de artikelen 7:14 (afdeling 7.1) en 7:27 (afdeling 7:2) wordt de systematiek van hoofdstuk 7 Awb verduidelijkt.

Dit artikel is met ingang van 1 februari 2006 gewijzigd bij wet van 22 december 2005 Stb. 2006, 24 (wetsvoorstel 30 171) (alleen eindtekst opgenomen)

[Eindtekst] In de artikelen 7:14 en 7:27 van de Algemene wet bestuursrecht wordt «de afdelingen 3.4 en 3.5» vervangen door: afdeling 3.4.

Dit artikel is met ingang van 1 oktober 2009 gewijzigd bij wet van 28 augustus Stb. 383 (wetsvoorstel 30 435, overgegaan in wetsvoorstel 29 934)

[Eindtekst] In de artikelen 7:14 en 7:27 wordt «hoofdstuk 4» telkens vervangen door: hoofdstuk 4, met uitzondering van artikel 4:14, eerste lid, artikel 4:15 en paragraaf 4.1.3.2, .

Voorstel van wet

[30 435]

In de artikelen 7:14 en 7:27 wordt na «hoofdstuk 4» telkens ingevoegd: , met uitzondering van artikel 4:14, eerste lid,.

Memorie van toelichting

[30 435]

Onderdeel G (artikelen 7:14 en 7:27)
Onderdeel G regelt dat de plicht van een bestuursorgaan mee te delen dat het de wettelijke termijn niet haalt en een nieuwe termijn te noemen waarbinnen zal worden beslist, voortaan ook geldt voor beslissingen op bezwaar en in administratief beroep. Zie hierover ook paragraaf 3 van het algemeen deel van deze toelichting.

Amendement nr. 16, V onderdeel d (29 934) (Fierens/Van Schijndel), ter vervanging van nr. 12

In de artikelen 7:14 en 7:27 wordt na «hoofdstuk 4» telkens ingevoegd: , met uitzondering van artikel 4:14, eerste lid,, artikel 4:15 en paragraaf 4.1.3.2,.

Toelichting
Zie toelichting op artikel 7:14.

Stemming 27 juni 2006, p. 95-5844

De voorzitter: Onderdeel D, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het gewijzigde amendement-Fierens/Van Schijndel 9stuk nr. 16, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Dit artikel is met ingang van 1 oktober 2009 gewijzigd bij wet van 18 juni 2009 Stb. 384 (wetsvoorstel 31 751)
Voorstel van wet

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen, komt artikel 7:27 te luiden:
Artikel 7:27
Artikel 3:6, tweede lid, afdeling 3.4, de artikelen 3:41 tot en met 3:45, afdeling 3.7, met uitzondering van artikel 3:49 en titel 4.1, met uitzondering van de artikelen 4:14, eerste lid, en 4:15, eerste lid, onderdeel b, tweede lid, onderdelen b en c, derde lid en vierde lid en paragraaf 4.1.3.2, zijn niet van toepassing op besluiten op grond van deze afdeling.

Memorie van toelichting

C en E Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om een technische omissie te herstellen die reeds bestond voor de totstandkoming van de Wet dwangsom. In artikel 7:14 respectievelijk artikel 7:27 wordt de verwijzing naar het volledige hoofdstuk vier vervangen door een verwijzing naar titel 4.1 (beschikkingen) uit dat hoofdstuk. De overige titels van hoofdstuk 4, te weten titel 4.2 (subsidies) en titel 4.3 (beleidsregels), behoeven niet te worden uitgezonderd.
Tevens bewerkstelligt de voorgestelde wijziging dat artikel 4:15, eerste lid, onderdeel a en tweede lid, onderdeel a (nieuw), worden uitgezonderd van de toepassing bij een beslissing op bezwaar en bij administratief beroep. Artikel 6:6 Awb, zoals genoemd in artikel 7:10, tweede lid, geldt als een lex specialis ten opzichte van artikel 4:15, eerste lid, onderdeel a. Hetzelfde geldt voor artikel 7:10, vierde lid, onderdelen a en b die een lex specialis vormen ten opzichte van artikel 4:15, tweede lid, onderdeel a. Door wijziging van artikel 7:14 wordt duidelijkheid geboden over de toepasselijkheid van bepalingen bij een beslissing op bezwaar en beroep.

Share This