Artikel 8:9

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven, oordelen in hoogste ressort over geschillen tussen de rechtbanken over de toepassing van artikel 8:7 in zaken tot de kennisneming waarvan zij in hoger beroep bevoegd zijn.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 403]

Tekst RvS [8.1.1.7] = VvW

VvW = Eindtekst [8.1.1.8]

Memorie van toelichting

Jurisdictiegeschillen tussen administratieve rechters zullen zelden voorkomen. Niettemin is het wenselijk dat de wet voorziet in de oplossing daarvan. In de toelichting op artikel 88, onderdeel 5°, van de Wet RO is reeds naar voren gebracht dat de Hoge Raad wordt belast met de beslechting van jurisdictiegeschillen tussen de administratieve rechters, tenzij een andere administratieve rechter bevoegd is. De beslechting van jurisdictiegeschillen tussen de rechtbanken is ingevolge het onderhavige artikel opgedragen aan de Afdeling bestuursrechtspraak en de Centrale Raad van Beroep. De competentie van deze colleges in dezen is gerelateerd aan hun rechtsmacht in hoger beroep. Het zijn de rechtbanken zelf die hun geschil voorleggen aan het bevoegde appelcollege.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven, oordelen in hoogste ressort over geschillen tussen de rechtbanken over de toepassing van artikel 8:7 in zaken tot de kennisneming waarvan zij in hoger beroep bevoegd zijn.

Voorontwerp

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, onderscheidenlijk de Centrale Raad van Beroep, onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven, oordelen in hoogste ressort over geschillen tussen de rechtbanken over de toepassing van artikel 8:7 in zaken tot de kennisneming waarvan zij in hoger beroep bevoegd zijn.

Voorstel van wet

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de Centrale Raad van Beroep, onderscheidenlijk het College van Beroep voor het bedrijfsleven, oordelen in hoogste ressort over geschillen tussen de rechtbanken over de toepassing van artikel 8:7 in zaken tot de kennisneming waarvan zij in hoger beroep bevoegd zijn.

Memorie van toelichting

Dit artikel komt overeen met het huidige artikel 8:9.

Share This