8.1.3 Verwijzing, voeging en splitsing (artt. 8:13-8:14)

Afdeling 8.1.3 Verwijzing, voeging en splitsing

[bron: PG Awb II, p. 407]

Memorie van toelichting

De huidige bestuursrechtelijke procesregelingen bevatten veelal geen omvattende regeling van de verwijzing, voeging en splitsing. Alleen de artikelen 56 van de Ambtenarenwet 1929 en 80 van de Beroepswet vormen in dit opzicht een uitzondering, maar beperken zich daarbij tot de voeging en de splitsing. Daarmee wil overigens niet zonder meer gezegd zijn, dat de bestaande proceswetten op dit punt een omissie bevatten. Zo bestaat in de procedure bij de Afdeling voor de geschillen van bestuur minder behoefte aan een regeling van dit onderwerp, gezien het feit dat de Afdeling in enige instantie rechtspreekt over een reeks van enume­ratief opgesomde besluiten. Nu de absolute competentie van de rechter ingevolge artikel 8.1.1.1 van de Awb afhankelijk wordt gesteld van het besluit-begrip in de zin van de Awb en deze rechtsmacht bovendien, uitzonderingen daargelaten, wordt verdeeld over de rechtbanken, is een omvattende regeling van de verwijzing, voeging en splitsing echter onontbeerlijk uit een oogpunt van een goede procesvoering. Afdeling 8.1.3 beoogt daarin te voorzien.

Share This