Artikel 8:14

1. De bestuursrechter kan zaken over hetzelfde of een verwant onderwerp ter behandeling voegen en de behandeling van gevoegde zaken splitsen.
2. Een verzoek daartoe kan worden gedaan tot de sluiting van het onderzoek ter zitting.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 408]

Tekst RvS = VvW

VvW = Eindtekst [8.1.3.2]

Memorie van toelichting

Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid van één – gevoegde – behan­deling van zaken die met elkaar samenhangen. Een gevoegde behandeling van zaken door de bevoegde rechtbank waarin hetzelfde besluit in geschil is dan wel waarin besluiten in geschil zijn die sterk met elkaar zijn verweven, kan een doelmatige procesvoering ten goede komen. Omgekeerd is voorzien in de mogelijkheid dat de behandeling van gevoegde zaken wordt gesplitst.
Wij wijzen erop dat deze bepaling niet ziet op het geval waarin meer dan één rechtbank ten aanzien van hetzelfde besluit bevoegd zou zijn. Daarin voorziet artikel 8.1.1.7, derde lid. Wij verwijzen naar de toelichting op die bepaling.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] In artikel 8:14, eerste lid, wordt «De rechtbank» vervangen door: De bestuursrechter.

Voorontwerp

In artikel 8:14, eerste lid, wordt “De rechtbank” vervangen door: De bestuursrechter.

Voorstel van wet

In artikel 8:14, eerste lid, wordt “De rechtbank” vervangen door: De bestuursrechter.

Memorie van toelichting

II (artikel 8:14), JJ (artikelen 8:18, 8:20, 8:21, 8:22, 8:24 en 8:25), KK (artikel 8:26), LL (artikelen
8:27,en 8:28), MM (artikel 8:28a), NN (artikel 8:29), OO (artikel 8:31) en PP (artikelen 8:32, 8:33, 8:35, 8:36, 8:37, 8:39 en 8:40)
Omdat de titels 8.1 tot en met 8.3 voortaan niet meer uitsluitend voor de rechtbank, maar ook voor de andere in eerste aanleg oordelende bestuursrechters gelden, is telkens “de rechtbank” vervangen door: de bestuursrechter. Dit maakt het noodzakelijk om in voorkomende gevallen ook “zij” te vervangen door “hij” en “haar” door: hem.

Share This