Artikel 8:15

Op verzoek van een partij kan elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 409-410]

Tekst RvS = VvW [8.1.4.1]

Advies RvS

De regeling van de wraking van rechters, zoals die in deze artikelen is vervat, veronderstelt dat partijen in een vroegtijdig stadium ervan op de hoogte zijn welke rechters of rechter hun zaak behandelen. Er zal daarom moeten worden geregeld op welke wijze kan worden bewerkstelligd dat partijen tijdig over de samenstelling van de kamer worden verwittigd. In dit verband moge voorts worden verwezen naar de opmerking bij artikel 8.2.5.1.

Nader rapport

Aan een afzonderlijke regeling voor het op de hoogte stellen van partijen van de samenstelling van de enkelvoudige of de meervoudige kamer die de zaak behandelt, is naar ons oordeel geen behoefte. Telkens wanneer de rechtbank, hetzij tijdens het vooronderzoek, hetzij tijdens het onderzoek ter zitting, met partijen in contact treedt, raken partijen aldus geïnformeerd over de samenstelling van de kamer. Dat is ruimschoots op tijd om te kunnen beslissen over een mogelijk verzoek om wraking. Wij vinden steun voor dit standpunt in de praktijk, die zowel in civiele zaken, strafzaken als bestuursrechtelijke zaken leert, dat het door de Raad opgeworpen punt niet als problematisch wordt ervaren.

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

De ratio van het instituut van de wraking is gelegen in het waken tegen inbreuken op de rechterlijke onpartijdigheid en tegen de schijn van rechterlijke partijdigheid. Dit wordt tot uitdrukking gebracht in de in dit artikel geformuleerde norm: feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het recht om wraking van een rechter te verzoeken, is toegekend aan partijen. Een dergelijk verzoek kan in beginsel in elke stand van het geding worden gedaan. Een verzoek om wraking kan uiteraard evenzeer betrekking hebben op een rechter-commissaris.

 

Share This