Artikel 8:27

1. Partijen die door de bestuursrechter zijn opgeroepen om in persoon dan wel in persoon of bij gemachtigde te verschijnen, al dan niet voor het geven van inlichtingen, zijn verplicht te verschijnen en de verlangde inlichtingen te geven. Partijen worden hierop gewezen, alsmede op artikel 8:31.
2. Indien het een rechtspersoon betreft of een bestuursorgaan dat een college is, kan de bestuursrechter een of meer bepaalde bestuurders onderscheidenlijk een of meer bepaalde leden oproepen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 416-417]

Tekst RvS = VvW [8.1.5.7]

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

De rechtbank kan er behoefte aan hebben, partijen in persoon dan wel in persoon of bij gemachtigde voor zich te doen verschijnen, zowel in de aan de zitting voorafgaande fase van het vooronderzoek als op de zitting. De door de rechtbank verlangde aanwezigheid van partijen strekt doorgaans tot het verschaffen van mondelinge informatie. De verschijning van partijen kan ook zijn gericht op het beproeven van een schikking of het bijwonen van een getuigenverhoor.
De oproeping van partijen is geregeld in de afdelingen 8.2.2 (vooron­derzoek) en 8.2.5 (onderzoek ter zitting). Het is wenselijk, in de onderhavige afdeling uitdrukkelijk te bepalen dat partijen gehouden zijn, aan de oproeping gevolg te geven. Zij worden (bij de oproeping) gewezen op hun plichten en op de eventuele consequenties die de rechtbank aan de niet nakoming daarvan kan verbinden.
Het verdient aanbeveling, uitdrukkelijk in de wet vast te leggen dat de rechtbank de bij oproeping van een partij die rechtspersoon is dan wel van een bestuursorgaan dat een college is, bevoegd is een of meer bepaalde bestuurders van die rechtspersoon dan wel een of meer bepaalde leden van dat college op te roepen. Daartoe strekt het tweede lid.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 692 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] In de artikelen 8:27, eerste en tweede lid, en 8:28 wordt «rechtbank» telkens vervangen door: bestuursrechter.

Voorontwerp

In de artikelen 8:18, tweede, derde en vierde lid, 8:20, tweede lid, 8:21, derde lid, 8:22, tweede lid, 8:24, tweede lid, 8:25, eerste lid, 8:26, eerste en tweede lid, 8:27, eerste en tweede lid, en 8:28 wordt “rechtbank” telkens vervangen door: bestuursrechter.

Voorstel van wet

In de artikelen 8:27, eerste en tweede lid, en 8:28 wordt “rechtbank” telkens vervangen door: bestuursrechter.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 8:14.

 

Share This