Artikel 8:30

Partijen zijn verplicht mee te werken aan een onderzoek als bedoeld in artikel 8:47, eerste lid. Partijen worden hierop gewezen, alsmede op artikel 8:31.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 418]

Tekst RvS = VvW [8.1.5.10]

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

In artikel 8.2.2.6 is het deskundigenbericht in het vooronderzoek geregeld. Het onderhavige artikel verplicht partijen, hun medewerking te verlenen aan een dergelijk onderzoek. Het zal veelal, doch niet uitsluitend, gaan om een medisch onderzoek. Uiteraard zal de belasting die een dergelijk onderzoek met zich kan brengen, in een redelijke verhouding moeten staan tot de daarvan te verwachten resultaten. Is dat niet het geval, dan zal het onderzoek achterwege moeten worden gelaten, dan wel op een minder belastende wijze moeten worden verricht. Partijen worden gewezen op hun plicht en op de mogelijke consequenties van de niet-nakoming daarvan.

 

 

Share This