8.1.6 Getuigen, deskundigen en tolken (artt. 8:33-8:36)

Afdeling 8.1.6 Getuigen, deskundigen en tolken

[bron: PG Awb II, p. 420]

Memorie van toelichting

Deze afdeling bevat enkele algemene bepalingen over de positie van getuigen, deskundigen en tolken in de procedure. De eerste drie artikelen geven voor respectievelijk de getuige, de deskundige en de tolk onder andere aan welke consequenties voortvloeien uit een oproeping c.q. benoeming en geven enkele vormvereisten waaraan een oproeping moet voldoen. Het vierde artikel regelt de vergoeding voor een door de rechtbank opgeroepen getuige, deskundige of tolk. Ook hier is het streven erop gericht, een algemene regeling te maken, waardoor wordt voorkomen dat een onderdeel dat verscheidene malen in de procedure opkomt, steeds opnieuw moet worden uitgeschreven. De afdelingen over het vooronderzoek (8.2.2) en het onderzoek ter zitting (8.2.5) bevatten meer specifieke bepalingen over getuigen, deskundigen en tolken.

Share This