Artikel 8:39

1. De griffier zendt de op de zaak betrekking hebbende stukken zo spoedig mogelijk aan partijen, voor zover de bestuursrechter niet op grond van de artikelen 8:29 of 8:32 anders heeft beslist.
2. De griffier kan de toezending van zeer omvangrijke stukken of van stukken die bezwaarlijk kunnen worden vermenigvuldigd, achterwege laten. Hij stelt partijen daarvan in kennis en vermeldt daarbij dat deze stukken gedurende een door hem te bepalen termijn van ten minste een week ter griffie ter inzage worden gelegd.
3. Partijen kunnen afschriften van of uittreksels uit de in het tweede lid bedoelde stukken verkrijgen. Met betrekking tot de kosten is het bij en krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde van overeenkomstige toepassing.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[bron: PG Awb II, p. 425-426]

Tekst RvS = VvW, behoudens lid 3 dat in de Tekst RvS luidde: Partijen kunnen afschriften van of uittreksels uit de in het tweede lid bedoelde stukken vragen aan de griffier.

Advies RvS

Bij het derde lid van dit artikel ware aan te geven of en zo ja in welke mate, het beschikbaar stellen ‑ op aanvraag ‑ van afschriften van of uittreksels uit zeer omvangrijke of bezwaarlijk te vermenigvuldigen stukken die op de zaak betrekking hebben aan partijen kosteloos geschiedt. Verwezen moge worden naar artikel 8.2.6.14., tweede lid, en naar artikel 3.4.2, derde lid, Awb waar de vergoeding van kosten van afschriften wel wordt geregeld.

Nader rapport

Naar aanleiding van het advies van de Raad is het derde lid gewijzigd. Ook de toelichting is op dit punt aangevuld. Deze aanvulling sluit aan bij hetgeen artikel 8.2.6.14, tweede lid, van de Awb bepaalt over het verkrijgen van afschriften van de uitspraak.

Voorstel van wet [8.1.7.3]

1. De griffier zendt de op de zaak betrekking hebbende stukken zo spoedig mogelijk aan partijen, voor zover de rechtbank niet op grond van de artikelen 8.1.5.9 of 8.1.5.12 anders heeft beslist.
2. De griffier kan de toezending van zeer omvangrijke stukken of van stukken die bezwaarlijk kunnen worden vermenigvuldigd, achterwege laten. Hij stelt partijen daarvan in kennis en vermeldt daarbij dat deze stukken gedurende een door hem te bepalen termijn van ten minste een week ter griffie ter inzage worden gelegd.
3. Partijen kunnen afschriften van of uittreksels uit de in het tweede lid bedoelde stukken verkrijgen. Met betrekking tot de kosten is de Wet tarieven in burgerlijke zaken van overeenkomstige toepassing.

Memorie van toelichting

In het eerste lid is in algemene zin bepaald dat de griffier alle voor partijen bestemde stukken zo spoedig mogelijk aan hen toezendt. Dit geldt zowel voor de stukken die van de rechtbank zelf afkomstig zijn als voor de stukken waarbij de griffier als doorgeleider van stukken fungeert.
Vanzelfsprekend dient de griffier acht te slaan op hetgeen de rechtbank heeft beslist omtrent geheimhouding, beperkte kennisneming door de rechtbank of kennisneming door een gemachtigde met uitsluiting van de partij die hij vertegenwoordigt (vgl. de artikelen 8.1.5.9 en 8.1.5.12).
Er zijn stukken die zo omvangrijk zijn, dat van de griffie van de rechtbank, mede gelet op de daarbij overigens betrokken belangen, redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze worden gekopieerd, of die niet goed zijn te vermenigvuldigen. Deze stukken liggen op grond van het tweede lid bij de rechtbank ter inzage. Voor het overige bestaat er geen behoefte aan de mogelijkheid van inzage, nu alle overige stukken aan partijen worden toegezonden.
Het derde lid voorziet in de mogelijkheid dat gedeelten van deze stukken in kopie voor belanghebbenden beschikbaar komen. In aansluiting op artikel 8.2.6.14, tweede lid, is een regeling opgenomen voor de vergoeding van de gemaakte kosten voor de desbetreffende afschriften en uittreksels.

Nota van wijziging

Artikel 8.1.7.3, derde lid, tweede volzin, komt te luiden: Met betrekking tot de kosten is het Besluit tarieven in strafzaken van overeenkomstige toepassing.

Tweede nota van wijziging

In artikel 8.1.7.3, derde lid, tweede volzin, wordt «het Besluit tarieven in strafzaken» vervangen door: het bij en krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde.

Toelichting Tweede NvW
Zie Toel. Tweede NvW bij artikel 8:37.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] In de artikelen 8:32, eerste en tweede lid, 8:33, eerste en vierde lid, 8:35, eerste lid, 8:36, eerste lid, 8:37, eerste en tweede lid, 8:39, eerste lid, en 8:40 wordt «rechtbank» telkens vervangen door: bestuursrechter.

Voorontwerp

In de artikelen 8:31, 8:32, eerste en tweede lid, 8:33, eerste en vierde lid, 8:35, eerste lid, 8:36, eerste lid, 8:37, eerste en tweede lid, 8:39, eerste lid, en 8:40 wordt “rechtbank” vervangen door: bestuursrechter.

Voorstel van wet

In de artikelen 8:32, eerste en tweede lid, 8:33, eerste en vierde lid, 8:35, eerste lid, 8:36, eerste lid, 8:37, eerste en tweede lid, 8:39, eerste lid, en 8:40 wordt “rechtbank” telkens vervangen door: bestuursrechter.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 8:14.

 

Share This