[Artikel 8:32a]

[…]

Dit artikel is met ingang van […] ingevoerd bij wet van […] Stb. (wetsvoorstel 33 727, Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)

[Eindtekst]

Voorstel van wet

De bestuursrechter kan partijen in de gelegenheid stellen om deel te nemen aan mediation op basis van een mediationovereenkomst als bedoeld in artikel 424a van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, indien hem dit gelet op de aard van het geschil geraden voorkomt.

Memorie van toelichting

Onderdeel F (artikel 8:32a Awb)

Met de invoering van artikel 8:32a Awb wordt ook in de beroepsfasen bewust gekozen voor het inbouwen van een moment waarin mediation actief (in dit geval door de rechter) overwogen dient te worden. Wat dat betreft is het nooit te laat om te trachten om ook in een latere fase een geschil door middel van mediation op te lossen. In een mediation zijn meer en andere oplossingen mogelijk dan de rechter kan bieden. Uiteraard kunnen partijen of hun rechtsbijstandverleners ook zelf de rechter om mediation verzoeken. De registermediator die hierbij wordt ingezet zal, gelet op de vereiste onafhankelijkheid, niet tevens werkzaam mogen zijn bij een bestuursorgaan. De bestuursrechter zal partijen doorgaans de keuze geven uit meerdere registermediators, zoals nu in de praktijk al gebeurt. Deze bepaling codificeert in zekere zin de zogenaamde nieuwe zaaksbehandeling van de bestuursrechter waarmee gepoogd wordt een lange reeks van beroep tegen appellabele besluiten te voorkomen en partijen te begeleiden naar een bestendige oplossing van het conflict.

[33 727, nr. 3, p. 15-16]

 

Share This