Artikel 8:55c

Indien het beroep gegrond is, stelt de bestuursrechter desgevraagd tevens de hoogte van de ingevolge afdeling 4.1.3 verbeurde dwangsom vast. De artikelen 611c en 611g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Dit artikel is met ingang van 1 oktober 2009 ingevoegd bij wet van 28 augustus 2009 Stb. 383 (wetsvoorstel 29 934).

[Eindtekst] Indien het beroep gegrond is, stelt de rechtbank desgevraagd tevens hoogte van de ingevolge artikel 4:17 verbeurde dwangsom vast.

Amendement nr. 16, VI, onderdeel g (29 934) (Fierens/Van Schijndel)

Na afdeling 8.2.4 wordt een nieuwe afdeling ingevoegd, luidende:
AFDELING 8.2.4A BEROEP BIJ NIET TIJDIG BESLISSEN
Artikel 8:55c
Indien het beroep gegrond is, stelt de rechtbank desgevraagd tevens hoogte van de ingevolge artikel 4:17 verbeurde dwangsom vast.

Toelichting
Zie toelichting op artikel 7.27a.

Stemming 27 juni 2006, p. 95-5844

De voorzitter: Door de aanneming van het gewijzigde amendement-Fierens/Van Schijndel (stuk nr. 16, VI) worden de onderdelen F en G ingevoegd.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] Indien het beroep gegrond is, stelt de bestuursrechter desgevraagd tevens de hoogte van de ingevolge afdeling 4.1.3 verbeurde dwangsom vast. De artikelen 611a, vierde lid, 611b tot en met 611d en 611g van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

VO Dit artikel was niet in het consultatievoorstel opgenomen.

Voorstel van wet

In artikel 8:55c wordt “rechtbank” vervangen door: bestuursrechter.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 8:55b.

Nota van wijziging

Artikel 8:55c komt te luiden:
Indien het beroep gegrond is, stelt de bestuursrechter desgevraagd tevens de hoogte van de ingevolge afdeling 4.1.3 verbeurde dwangsom vast. De artikelen 611a, vierde lid, 611b tot en met 611d en 611g van het Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Toelichting NvW
Door toevoeging van de tweede volzin is verduidelijkt dat de in dit artikel bedoelde dwangsom, net als de dwangsom, bedoeld in de artikelen 8:55d, tweede lid, en 8:72, zesde lid (nieuw), kan worden tenuitvoergelegd overeenkomstig de genoemde regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Dat betekent onder meer dat de rechterlijke uitspraak niet hoeft te worden betekend aan het bestuursorgaan (want artikel 611a, derde lid, Rv is niet van toepassing) en dat die uitspraak een executoriale titel oplevert (artikel 611c Rv).

Dit artikel is met ingang van 1 juli 2013 gewijzigd bij wet van 19 juni 2013, Stb. 2013, 226 (Veegwet aanpassing bestuursprocesrecht)

De tweede volzin van artikel 8:55c en van artikel 8:55d, tweede lid, komt te luiden: De artikelen 611c en 611g van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.

Share This