Artikel 8:59

De bestuursrechter kan een partij oproepen om in persoon dan wel in persoon of bij gemachtigde te verschijnen, al dan niet voor het geven van inlichtingen.

 

Dit artikel is met ingang van 1 januari 1994 ingevoerd bij wet van 16 december 1993 Stb. 650 (wetsvoorstel 22 495)

[Bron: PG Awb II, p. 456]

Tekst RvS = VvW [8.2.5.4]

VvW = Eindtekst

Memorie van toelichting

Aan artikel 8.2.5.1, dat de hoofdregel bevat dat partijen worden uitge­nodigd op de zitting te verschijnen, is geen verplichting verbonden. Onder omstandigheden kan echter de aanwezigheid c.q. de verklaring van een partij tijdens de zitting noodzakelijk zijn om tot een goede beoor­deling van het voorgelegde geschil te komen (zie bij voorbeeld Ambtena­rengerecht Rotterdam, 3 april 1984, Tijdschrift voor Ambtenarenrecht 1984, nr. 114). Daarom wordt in dit artikel voorzien in de mogelijkheid een partij te verplichten om te verschijnen. Daarbij wordt dan nog weer onderscheiden in de verplichting om in persoon, eventueel vergezeld van een raadsman, te verschijnen en de verplichting om als partij te verschijnen, dat wil zeggen naar keuze van de partij hetzij in persoon hetzij bij gemachtigde.

Dit artikel is met ingang van 1 januari 2013 gewijzigd bij wet van 20 december 2012, Stb. 2012, 682 (Wet aanpassing bestuursprocesrecht; kamerstukken 32 450)

[Eindtekst] In de artikelen 8:59 en 8:60 wordt «rechtbank» telkens vervangen door: bestuursrechter.

Voorontwerp

In de artikelen 8:56, 8:57, 8:59 en 8:60 wordt “rechtbank” telkens vervangen door: bestuursrechter.

Voorstel van wet

In de artikelen 8:59 en 8:60 wordt “rechtbank” telkens vervangen door: bestuursrechter.

Memorie van toelichting

Zie Memorie van toelichting bij artikel 8:55e.

 

Share This